Vakum Sembur Angin Kuat Bersih Lantai Luar Rumah

RM100.00

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V

Description

Vakum Sembur Angin Kuat Bersih Lantai Luar Rumah

Vakum Sembur Angin Kuat Bersih Lantai Luar Rumah

 

Powerful motor, 1000W with strong air flow and high working efficiency.

Specification

  • Voltage: 220 V
  • Frequency: 50 Hz
  • Power: 1000W

 

 

Sila lihat tentang produk di blog kami..!!!

|
|

Klik butang “ENTER” di bawah ini untuk melihat

lebih banyak gambar produk ini 🙂

|
V
V

>>Lihat Gambar Produk<<

>>Klik “”ENTER”” DiBawah<<

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

((ENTER))_Klik Disini

|
|
V
V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jika berminat untuk membeli produk jualan, anda boleh membuat tempahan melalui Portal kami www.kedaionlinemy.com
#…..ataupun…..#
Secara manual, sila PM di Facebook dan Whatsapp/Wechat
>> FB Kedai Online My (Klik Disini)
>> whatsaap/Wechat ::: 019-2095404
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
|
|
V
V

::Hanya Tag (tidak perlu baca nota di bawah)::

::Tagged Only (do not read below note)::

 

SISTI.N1 IT,N1FRIN I AllAN K•IZAJAAN MALAYSIA
Menurut Perlembagaan Persekutuan Perkara 144, Vakum Sembur Angin Kuat Bersih Lantai Luar Rumah penman dan tugas ;uruhanjaya Perkhidmatan adalah seperti berikut: (a) Tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang sedia ada dan kepada peruntukan perlemhagaan ini. menjadi tugas sesuatu Suruhanjaya yang haginya Bahagian ini terpakai untuk melantik, mengesahkan. memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau pedawatan berpencen. menaikkan pangkat, mk.mukar-kan dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan Nang diliputi oleh bidang kuasanya. (b) Undang-undang persekutuan boleti memhuat peruntukan ha °i niana-mana Suruhanjaya itu menjalankan fungsi lain. Yang di-Pertuan Agong botch menetapkan sehagal jawatan khan apa-apa jawatan yang dipegang oleh ketua atau timhalan ketua sesuatu jawatan atau oleh seseorang pegawai yang pada peiidapatnya adalah serupa taralnya: dan perlantikan bagi menyandang, mana-mana jawatan Vakum Sembur Angin Kuat Bersih Lantai Luar Rumah yang ditetapkan sedemikian tidak holeh dihuat mengikut Fasal t 1 ) tetapi hendak lah dihuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas syor Suruhanjaya yang hidang kuasanya meliputi perkhidmatan yang dalamnya jawatan itu dipegang. 111 ‘ . Pentadbiran sesehuah Suruhanjaya dilaksanakan oleh urusetia yang : ai oleh Setiausaha. Beliau merupakan pegawai pentadbir utama anjava. Beliau juga hertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar-. dan arahan-arahan Suruhanjaya.
(c)
Ketua Audit Negara Perlenibagaan Persekutuan Perkara 105 memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong, alas nasihat Perdana Menteri hendaklah melantik seorantl Ketua Audit Negara. Tugas Ketua Audit Negara ialah meng-audit semua akaun agensi Kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Alas perintah Yang di-Pertuan Agong. Ketua Audit Negara dipertanggungjawabkan untuk mengaudit akaun-akaun lain. Secara am, peranan Ketua Audit Negara ialah untuk to emastikan “kchertanggungjawaban” di kalangan pegawai-pegawai keraia4n dan kakitativan awam dalain pengurusan ‘‘k ang clan harta wpm. Sikap kehenanggungjawaban ini merupakan satu inekantsme yang dthentuk menerusi undang-undang, peraturan dun sistern bap menjarnin pcligurusan kewangan badan-hadan dan agensi-tgensi Vakum Sembur Angin Kuat Bersih Lantai Luar Rumah Kerajaan di-laksanakan dengan cermat, amanah dun penuh tanggungjawah.