Posted on

tactical motif

1.advance pawn  black move

[fen flip=true]8/8/7k/p3p3/1pBrp2p/1Pn1R2P/2P2P2/5K2 w – – 0 1[/fen]

a4…bxa4…Rxc4

 

2.attract doll black move

[fen flip=true]2k3rr/pp3p2/2p1pb2/5P2/2PP1q2/1N3Q2/PP3KP1/4RR2 w – – 0 1[/fen]

white Q to f3,

Rxg2+…Kxg2…Qh2

 

3.

Posted on

chess puzzle

1. white move

[fen]8/5Q1p/3N1npk/8/R4P2/P6P/6PK/4qr2 w – – 0 1[/fen]

Nf5+…Kh5…Qxh7…Nxh7…g4 mate

 

2. Black move

[fen flip=true]r4rk1/1pq1ppbp/1P1p2p1/8/4P3/1P2BQ1P/1PP1BPP1/2KR3R w – – 0 1[/fen]

Qxc3…bxc3…Bxc3…Bd4…Ra1 mate

 

 

Posted on

chess

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 1”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.e3 Be7 5.Bd3 O-O 6.Nbd2 b6 7.c3 Bb7 8.O-O Nbd7 9.Qc2 c5 10.h3 Rc8 11.a4 a6 12.Qb1 h6 13.Bg3 Re8 14.Rd1 Nf8 15.Bc2 Bd6 16.Bxd6 Qxd6 17.e4 dxe4 18.Nxe4 Qe7 19.Nxf6+ Qxf6 20.Be4 Qe7 21.Qc2 Qc7 22.dxc5 Bxe4 23.Qxe4 Qxc5 24.Qd4 Qc7 25.Qd6 Qb7 26.Rd2 Rc6 27.Qb4 Rec8 28.Re1 Rc4 29.Qb3 Ng6 30.Red1 R4c7 31.Rd8+ Kh7 32.R8d6 b5 33.a5 Kg8 34.Qc2 Kf8 35.Rb6 Qa8 36.Rdd6 Ra7 37.Nd4 Rb8 38.Nc6 *

[/pgn]

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 2”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.e3 Be7 5.Bd3 O-O 6.O-O b6 7.Nbd2 Bb7 8.c3 Nbd7 9.Qc2 h6 10.h3 Rc8 11.b4 c5 12.bxc5 bxc5 13.Rfb1 Ba8 14.Ba6 Rc6 15.Bb5 Rc8 16.Qa4 c4 17.Qxa7 Bc6 18.a4 Ra8 19.Qc7 Qxc7 20.Bxc7 Rac8 21.Bg3 Bd8 22.a5 Bxb5 23.Rxb5 Ra8 24.a6 Ne8 25.Rb7 Nef6 26.a7 Bb6 27.Bd6 Rfc8 28.Ne5 Bxa7 29.Rbxa7 Rxa7 30.Rxa7 Nxe5 31.dxe5 Ne8 32.Nf3 Rd8 33.Bb4 Rc8 34.Nd4 g6 35.g4 Nc7 36.Nc6 *

[/pgn]

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 3”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.e3 Be7 5.Bd3 O-O 6.O-O b6 7.Nbd2 Bb7 8.c3 Nbd7 9.Qc2 a6 10.b4 c5 11.bxc5 bxc5 12.Rfb1 Bc6 13.c4 dxc4 14.Bxc4 Qc8 15.Bg3 Nh5 16.Bd3 h6 17.Be5 Nhf6 18.Rc1 Nxe5 19.Nxe5 Nd7 20.Bh7+ Kh8 21.Nxc6 Qxc6 22.Be4 Qc8 23.Bxa8 Qxa8 24.Nb3 cxd4 25.Qc7 Qd8 26.Nxd4 Bf6 27.Qa7 Ne5 28.Qxa6 Qd5 29.a4 Kh7 30.Qb5 Qxb5 31.axb5 Nd3 32.Rcb1 Bxd4 33.exd4 Nf4 34.Kf1 Rb8 35.b6 Nd5 36.b7 Ne7 37.Ra8 Nc6 38.Rxb8 Nxb8 39.Rc1 Kg6 40.Rc8 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “king indian 1”]

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.h3 O-O 5.e3 d6 6.Bc4 Nbd7 7.Nbd2 h6 8.O-O Re8 9.c3 e5 10.dxe5 Nxe5 11.Nxe5 dxe5 12.Bg3 b6 13.Nf3 Nd7 14.Qd5 Rb8 15.Qxf7+ Kh7 16.Nh4 g5 17.Qf5+ Kh8 18.Ng6+ Kh7 19.Nf8+ Kh8 20.Qh7# 1-0

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “king indian 2”]

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.h3 O-O 5.e3 d6 6.Bc4 Nbd7 7.Nbd2 h6 8.O-O Re8 9.Bg3 e5 10.dxe5 dxe5 11.c3 b6 12.Nh4 Kf8 13.Qc2 Bb7 14.Qxg6 Re7 15.Qc2 Bd5 16.Bxd5 Nxd5 17.Ne4 N7f6 18.Nf5 Re8 19.Bh4 Re6 20.c4 Nb4 21.Qb3 c5 22.Nxg7 Kxg7 23.Rad1 Qe8 24.Bxf6+ Rxf6 25.Nxf6 Kxf6 26.Rd6+ Kg7 27.Qd1 Kh7 28.a3 Nc6 29.Qh5 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “king indian 3”]

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.h3 O-O 5.e3 d6 6.Bc4 Nc6 7.O-O Re8 8.Nbd2 e5 9.dxe5 dxe5 10.Bg3 Bd7 11.c3 Qe7 12.Qc2 h6 13.Qxg6 Be6 14.Qc2 Rad8 15.Rad1 a6 16.a3 b5 17.Be2 Nd5 18.c4 bxc4 19.Nxc4 f6 20.Ncd2 Nb8 21.Bd3 Kh8 22.Nh4 Bf7 23.Ng6+ Bxg6 24.Bxg6 Rf8 25.Bh4 c6 26.Ne4 Qe6 27.Nc5 Qe7 28.Ne4 Qe6 29.Nc5 Qe7 30.b4 Rg8 31.Bh7 Rgf8 32.Bf5 Rg8 33.Be6 Rgf8 34.Qg6 Rd6 35.Bf5 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop outside 1”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 Bf5 4.e3 e6 5.Nbd2 Bd6 6.Ne5 Nbd7 7.c3 Bxe5 8.dxe5 Ne4 9.Nxe4 Bxe4 10.h4 h5 11.f3 Bg6 12.Kf2 c5 13.c4 Nb6 14.Rc1 Rc8 15.cxd5 Qxd5 16.Bb5+ Kf8 17.b3 Kg8 18.e4 Qd8 19.Qxd8+ Rxd8 20.Rxc5 Rc8 21.Rxc8+ Nxc8 22.Rc1 Kh7 23.Rc7 b6 24.Ba6 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop outside 2”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 Bf5 4.e3 e6 5.Nbd2 Bd6 6.Be5 Nbd7 7.c3 Bxe5 8.Nxe5 Nxe5 9.dxe5 Ne4 10.Nxe4 Bxe4 11.h4 h5 12.f3 Bg6 13.Bd3 Bxd3 14.Qxd3 c6 15.Kf2 g6 16.Qd4 Qe7 17.Qf4 a6 18.a4 a5 19.Rhd1 O-O 20.Qf6 Qxf6 21.exf6 e5 22.g4 hxg4 23.fxg4 Kh7 24.e4 Rad8 25.exd5 cxd5 26.g5 Rfe8 27.Ra3 d4 28.cxd4 Rxd4 29.Rxd4 exd4 30.Rb3 Re4 31.Rxb7 Rxh4 32.Rxf7+ Kg8 33.Rg7+ Kf8 34.Ke2 d3+ 35.Kxd3 Rxa4 36.Rxg6 Rb4 37.Rh6 Rxb2 38.g6 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop outside 3”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 Bf5 4.e3 e6 5.Nbd2 Bd6 6.Bxd6 Qxd6 7.c3 Ne4 8.Nxe4 dxe4 9.Nd2 Nd7 10.Be2 Nf6 11.Qb3 b6 12.Nc4 Qe7 13.Ne5 O-O 14.g4 Bg6 15.h4 h6 16.Qa4 Bh7 17.g5 Nd5 18.O-O-O Bf5 19.Bb5 h5 20.Bc6 Rac8 21.Bb7 Rb8 22.Nc6 Qd6 23.Nxb8 Rxb8 24.Qxa7 Rd8 25.Rd2 g6 26.Kb1 b5 27.Qa6 Qxa6 28.Bxa6 Rb8 29.c4 Nb4 30.cxb5 c6 31.a3 Nd3 32.bxc6 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “both fianchiato 1”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 g6 4.h3 Bg7 5.e3 O-O 6.Bd3 b6 7.O-O Bb7 8.Nbd2 c5 9.c3 Nc6 10.Bc2 Rc8 11.Re1 h6 12.Qe2 e6 13.Rad1 cxd4 14.exd4 a6 15.Qe3 h5 16.Ng5 b5 17.Bxg6 fxg6 18.Qxe6+ Kh8 19.Nf7+ Rxf7 20.Qxf7 Ba8 21.Re6 Qg8 22.Rxf6 Bxf6 23.Qxf6+ Kh7 24.Nf3 Qg7 25.Ng5+ Kg8 26.Qe6+ Kh8 27.Qxc8+ *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “both fianchiato 2”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 g6 4.h3 Bg7 5.e3 O-O 6.Bd3 b6 7.O-O Bb7 8.Nbd2 c5 9.c3 Nbd7 10.Bc2 cxd4 11.exd4 Rc8 12.Re1 Nh5 13.Bg5 Nhf6 14.Qe2 Re8 15.Qe3 Qc7 16.Bf4 Qd8 17.Bd3 Nf8 18.Bh6 N8d7 19.a4 a6 20.Bxg7 Kxg7 21.Ne5 e6 22.f4 Qe7 23.g4 Nxe5 24.fxe5 Nd7 25.Nf3 h6 26.Rf1 Rf8 27.h4 Rc7 28.Rf2 Nb8 29.Raf1 Nc6 30.h5 g5 31.Nd2 Nd8 32.Rf6 Rh8 33.a5 b5 34.Nb3 Bc8 35.Nc5 Ra7 36.b4 Bd7 37.R6f2 Be8 38.Bc2 Rf8 39.Rf6 Rh8 40.R1f2 Rf8 41.Qd3 Rh8 42.Kg2 Bc6 43.Qg6+ fxg6 44.Rxg6+ Kh7 45.Rxg5# 1-0

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “both fianchiato 3”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 g6 4.h3 Bg7 5.e3 O-O 6.Bd3 b6 7.Nbd2 Bb7 8.c3 Nbd7 9.O-O Re8 10.a4 a5 11.Bb5 c6 12.Be2 Nf8 13.Re1 Nh5 14.Bh2 Ba6 15.c4 e6 16.Rc1 Nd7 17.Qb3 Rc8 18.cxd5 Bxe2 19.dxe6 Rxe6 20.Rxe2 c5 21.d5 Re8 22.Nc4 Nhf6 23.Nd6 Ra8 24.Nxe8 Nxe8 25.e4 Nc7 26.e5 Na6 27.e6 Nf8 28.exf7+ Kh8 29.Re8 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan 1”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3 e6 5.Be2 Bb4+ 6.c3 Ba5 7.Be3 h6 8.Nbd2 Nd7 9.O-O Ne7 10.h3 O-O 11.Nh2 c5 12.f4 cxd4 13.cxd4 Rc8 14.Rc1 Rxc1 15.Qxc1 Qb8 16.Nb3 Rc8 17.Qa1 Bb6 18.Rc1 Rc7 19.Rxc7 Qxc7 20.Qc1 Qxc1+ 21.Nxc1 Be4 22.Bd3 Nf5 23.Kf2 Nxe3 24.Kxe3 Bxg2 25.h4 Nb8 26.Nb3 Nc6 27.Bf1 Bxf1 28.Nxf1 Nb4 29.a3 Nc2+ 30.Kd3 Ne1+ 31.Ke2 Ng2 32.Kf3 Nxh4+ 33.Kg4 Nf5 34.Nfd2 Bxd4 35.Nxd4 Nxd4 36.Nf3 h5+ 37.Kg3 Nxf3 38.Kxf3 Kh7 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan 2”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3 e6 5.Be2 c5 6.c3 Nc6 7.Be3 cxd4 8.cxd4 Qb6 9.Qd2 Bxb1 10.Rxb1 Bb4 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan  3”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3 e6 5.Bd3 Bxd3 6.Qxd3 Ne7 7.Bg5 h6 8.Bxe7 Bxe7 9.a4 c5 10.c3 cxd4 11.cxd4 Nc6 12.O-O Rc8 13.Nbd2 Nb4 14.Qb1 O-O 15.Rc1 Rxc1+ 16.Qxc1 Qd7 17.b3 Rc8 18.Qd1 Nd3 19.Rb1 Qc6 20.Ne1 Nxe1 21.Qxe1 Qc2 22.Nf3 Rc3 23.b4 Qg6 24.Qxc3 Qxb1+ 25.Qe1 Qb3 26.b5 Qxa4 27.Qb1 Bb4 28.h3 Qxb5 29.Ne1 Qc4 30.Nd3 a5 31.Nxb4 Qxb4 32.Qd1 a4 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “catalan 1”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 Bf5 4.Bg2 h6 5.O-O e6 6.Nbd2 c6 7.c4 Nbd7 8.Re1 Bd6 9.cxd5 cxd5 10.Nb3 Rc8 11.Bd2 Bc2 12.Qc1 Bxb3 13.Qb1 Bc2 14.Qc1 O-O 15.Bc3 Bh7 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “catalan 2”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 Bf5 4.Bg2 h6 5.O-O e6 6.Nbd2 c6 7.b3 Nbd7 8.Bb2 Bd6 9.c4 O-O 10.Rc1 Bc7 11.Ne5 Nxe5 12.dxe5 Nd7 13.f4 Bb6+ 14.Kh1 Be3 15.Ra1 Nc5 16.Nf3 dxc4 17.bxc4 Qb6 18.Bc1 Rad8 19.Qe1 Ne4 20.Bxe3 Qxe3 21.h3 Qxe2 22.Kh2 Qxc4 23.Nh4 Rd2 24.Nxf5 exf5 25.h4 Rfd8 26.Kh3 Re2 27.Qc1 Rd3 28.Qxc4 Rxg3+ 29.Kh2 Rgxg2+ 30.Kh3 Rh2# 0-1

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “catalan 3”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 Bf5 4.Bg2 h6 5.O-O e6 6.b3 Bd6 7.c4 c6 8.Bb2 Nbd7 9.Nc3 O-O 10.Rc1 Re8 11.Re1 Rb8 12.e3 b5 13.cxd5 cxd5 14.Ne2 Qa5 15.Ra1 Rbc8 16.a3 Rc2 17.Bc1 Rec8 18.b4 Bxb4 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “white king indian 1”]

1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Bf5 4.O-O h6 5.d3 e6 6.Nbd2 Bc5 7.c4 c6 8.Re1 Nbd7 9.a3 Qb6 10.Rf1 a5 11.Qb3 a4 12.Qxb6 Bxb6 13.b3 axb3 14.Bb2 O-O 15.cxd5 exd5 16.Nxb3 Ra4 17.Rfc1 Re8 18.Kf1 Ng4 19.Bd4 Nxh2+ 20.Nxh2 Bxd4 21.Ra2 Bb6 22.Nf3 Rea8 23.Rca1 Nf6 24.Nfd2 h5 25.Bf3 g5 26.e4 Bg6 27.Bg2 h4 28.gxh4 gxh4 29.f3 Nh5 30.Ke1 Nf4 31.Bf1 h3 32.Nb1 Bg1 33.Bxh3 Nxh3 34.Nc3 R4a7 35.a4 Rd8 36.Rg2 dxe4 37.dxe4 Rd3 38.Rc1 Bb6 39.Rg3 Bf2+ 40.Kf1 Bxg3 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “white king indian 2”]

1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Bf5 4.O-O h6 5.d3 e6 6.Nbd2 Bc5 7.Qe1 c6 8.e4 Bh7 9.e5 Nfd7 10.d4 Be7 11.c3 Bd3 12.Qe3 Bxf1 13.Nxf1 c5 14.Qd3 Nc6 15.Be3 O-O 16.Rd1 Rb8 17.b3 b5 18.Qc2 Qc7 19.h3 Rfc8 20.Qd2 b4 21.dxc5 Nxc5 22.Bxc5 Bxc5 23.c4 dxc4 24.bxc4 Rd8 25.Qc2 Rxd1 26.Qxd1 Nxe5 27.Qe2 Nxc4 28.g4 Rd8 29.N3d2 Nb2 30.Nb3 Nd1 31.Nxc5 Qxc5 32.Ng3 Nc3 33.Qc2 Rd1+ 34.Nf1 Qc4 35.Qb2 a5 36.Qb3 Ne2+ 37.Kh2 Qf4+ 38.Ng3 Nc3 39.f3 Rd2 40.Kh1 Qxg3 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “white king indian 3”]

1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Bf5 4.O-O h6 5.d3 e6 6.Nbd2 Bc5 7.Ne5 c6 8.e4 Bh7 9.c3 O-O 10.d4 Be7 11.Re1 dxe4 12.Nxe4 Nxe4 13.Bxe4 Bxe4 14.Rxe4 Nd7 15.Bf4 Nf6 16.Re2 Nd5 17.Qd2 c5 18.Rae1 Rc8 19.dxc5 Bxc5 20.c4 Bb4 21.Qd4 Nxf4 22.Qxf4 Bxe1 23.Rxe1 Qa5 24.Re3 Qxa2 25.b3 Qb1+ 26.Kg2 Rcd8 27.Rf3 f6 28.Ng4 Rd1 29.Kh3 Rh1 30.Ne3 e5 31.Qh4 Qg1 32.Kg4 Rxh2 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “queen gambit 1”]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Qb3 dxc4 4.Qxc4 Bf5 5.Qb3 Qc7 6.Nc3 Nf6 7.Bg5 Nbd7 8.e3 e6 9.Nf3 Bd6 10.Be2 h6 11.Bh4 O-O 12.Rc1 a6 13.a4 b5 14.axb5 axb5 15.O-O Rfc8 16.Bg3 Bxg3 17.hxg3 Qd6 18.Rfd1 Qe7 19.Bd3 Bxd3 20.Rxd3 Qd8 21.Rcd1 Qa5 22.Ne2 c5 23.Qc3 b4 24.Qe1 c4 25.R3d2 Ne4 26.Rc2 b3 27.Rcc1 Qxe1+ 28.Nxe1 Ra2 29.Nc3 Nxc3 30.bxc3 Nf6 31.Rb1 Ne4 32.Rdc1 Rxf2 33.Nf3 b2 34.Re1 Rc2 35.Kh2 Nxc3 36.Ne5 Nxb1 37.Rxb1 c3 38.Nd3 Rd2 39.Ne1 c2 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “queen gambit 2”]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Qb3 dxc4 4.Qxc4 Bf5 5.Bf4 Nd7 6.Nf3 Nb6 7.Qb3 Nd5 8.Be5 Qb6 9.Qxb6 axb6 10.Nc3 Nxc3 11.bxc3 Nf6 12.e3 Ne4 13.c4 e6 14.Be2 Bb4+ 15.Kf1 O-O 16.Bc7 Bc3 17.Rb1 Rxa2 18.Bxb6 Rfa8 19.h3 Ng3+ 20.fxg3 Bxb1 21.Ne5 Be4 22.Kf2 Rxe2+ 23.Kxe2 Ra2+ 24.Kf1 Ra1+ 25.Kf2 Rxh1 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “queen gambit 3”]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Qb3 dxc4 4.Qxc4 Bf5 5.Nc3 Nf6 6.Bf4 b5 7.Qb4 e5 *

[/pgn]

 

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan exchange 1”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Nf3 Nf6 5.c3 Bf5 6.Bf4 Nc6 7.Nbd2 h6 8.Ne5 e6 9.Be2 Bd6 10.h3 Bxe5 11.Bxe5 Nxe5 12.dxe5 Nd7 13.Bb5 O-O 14.Bxd7 Qxd7 15.O-O d4 16.Qb3 dxc3 17.Qxc3 Rfc8 18.Qe3 Rc2 19.Rfd1 Rd8 20.Nf3 Qxd1+ 21.Rxd1 Rxd1+ 22.Kh2 Rxb2 23.Qxa7 Rf1 24.Kg3 b6 25.Nh4 Rfxf2 26.a4 Be4 27.a5 g5 28.axb6 Rxg2+ 29.Nxg2 Rxg2# 0-1

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan exchange 2”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Ng3 e6 7.Bd3 Bd6 8.O-O O-O 9.Re1 c5 10.c3 b6 11.Qc2 cxd4 12.Nxd4 Bb7 13.Ne4 Nxe4 14.Bxe4 Bxe4 15.Qxe4 Re8 16.Qf3 Qc7 17.h3 a6 18.Bd2 Ne5 19.Qe2 Nc4 20.Be3 h6 21.Rad1 b5 22.Bc1 Rad8 23.Nc2 Bh2+ 24.Kf1 Bd6 25.Ne3 Nb6 26.Rd3 Rf8 27.Red1 Na4 28.a3 Nc5 29.R3d2 Nb3 30.Rd3 Nc5 31.R3d2 f5 32.f3 Nb3 33.Rd3 Bc5 34.Nc2 Rxd3 35.Qxd3 Nxc1 36.Rxc1 Rd8 37.Qe2 Qh2 38.g4 Qh1# 0-1

[/pgn]

 

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan exchange 3”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Bd3 Nxe4 7.Bxe4 Nf6 8.Qe2 Nxe4 9.Qxe4 Qd5 10.Qxd5 cxd5 11.O-O Bf5 12.c3 e6 13.Bf4 Be7 14.Rfe1 h6 15.a4 g5 16.Bg3 g4 17.Nd2 h5 18.Bf4 Kd7 19.g3 h4 20.Kg2 Rag8 21.a5 hxg3 22.hxg3 Rh3 23.Rh1 Rxh1 24.Rxh1 Kc6 25.Rc1 Kb5 26.b4 Rc8 27.Nb3 Kc4 28.Nd2+ Kd3 29.Nb1 Be4+ 30.Kf1 Rh8 31.Rd1+ Kc2 32.Ke1 Rh1+ 33.Ke2 Bf3+ 34.Ke3 Rxd1 *

[/pgn]

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 4”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.e3 b6 5.c3 Bd6 6.Bxd6 Qxd6 7.Nbd2 Bb7 8.Bd3 Nbd7 9.O-O O-O 10.Re1 Rac8 11.h3 Ne4 12.Qa4 a5 13.Rad1 Ndf6 14.Bxe4 Nxe4 15.Nxe4 dxe4 16.Nd2 Bc6 17.Qc2 f5 18.Nc4 Qe7 19.Ne5 Bb7 20.Qb3 g6 21.c4 Kg7 22.Rc1 Qb4 23.Qc2 Qe7 24.c5 Rfd8 25.Qe2 Bd5 26.Rc2 Bxa2 27.Nc6 Qd7 28.Nxd8 Rxd8 29.cxb6 cxb6 30.Rec1 b5 31.Rc7 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 5”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.e3 Be7 5.Bd3 O-O 6.Nbd2 Nbd7 7.c3 c5 8.O-O b6 9.Ne5 Bb7 10.Bc2 Ne4 11.Nxe4 dxe4 12.Nxd7 Qxd7 13.dxc5 Qxd1 14.Rfxd1 Bxc5 15.b4 Be7 16.Rd7 Bf6 17.Rxb7 Bxc3 18.Rd1 Bxb4 19.Bxe4 Bc5 20.Rbd7 Rac8 21.Rxa7 Rfd8 22.Rxd8+ Rxd8 23.g4 g6 24.Be5 Bd6 25.Bf6 Rc8 26.Kg2 Bf8 27.Rb7 Bg7 28.g5 h6 29.Bxg6 Bxf6 30.Bxf7+ Kh8 31.gxf6 e5 32.Bg6 Rf8 33.Rh7+ Kg8 34.f7+ *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 6”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.e3 Be7 5.Bd3 O-O 6.Nbd2 b6 7.c3 Bb7 8.O-O Nbd7 9.Qc2 h6 10.b4 Nh5 11.Be5 Nxe5 12.dxe5 g5 13.b5 f5 14.exf6 Bxf6 15.g4 Ng7 16.Bh7+ Kh8 17.Qg6 Qe8 18.Qxh6 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “king indian 4”]

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.h3 O-O 5.e3 d6 6.Bc4 Nbd7 7.Nbd2 c5 8.c3 b6 9.O-O Bb7 10.Re1 Ne4 11.Nxe4 Bxe4 12.Ng5 Nf6 13.Nxe4 Nxe4 14.Bd5 Nf6 15.Bxa8 Qxa8 16.Qd3 Rc8 17.e4 cxd4 18.cxd4 Ne8 19.Rac1 e6 20.b3 Rd8 21.d5 e5 22.Be3 Rc8 23.Rxc8 Qxc8 24.Rc1 Qb7 25.Qc2 Bf6 26.Qc8 Qxc8 27.Rxc8 Kf8 28.Ra8 a5 29.Bh6+ Ke7 30.Ra7+ Kd8 31.Rxf7 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “king indian 5”]

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.h3 O-O 5.e3 d6 6.Bc4 Nbd7 7.Nbd2 Qe8 8.c3 e5 9.Bg3 e4 10.Nh2 d5 11.Bb3 c6 12.Bd6 Nb6 13.O-O Be6 14.f3 Rd8 15.Bxf8 Bxf8 16.fxe4 Nxe4 17.Nxe4 dxe4 18.Ng4 Bg7 19.Nf6+ Bxf6 20.Rxf6 Bxb3 21.Qxb3 Kg7 22.Raf1 Rd7 23.c4 Nc8 24.c5 a6 25.Qc3 Na7 26.d5 Kg8 27.d6 b6 28.cxb6 Nb5 29.Qxc6 Qd8 30.b7 Rxd6 31.Qc8 Na7 32.Qa8 Kg7 33.b8=Q Qxb8 34.Rxf7+ *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “king indian 6”]

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.h3 O-O 5.e3 d6 6.Bc4 Nbd7 7.Nbd2 a6 8.c3 b5 9.Be2 Bb7 10.O-O Ne4 11.Nxe4 Bxe4 12.a4 e5 13.Bg5 f6 14.Bh4 bxa4 15.dxe5 dxe5 16.Qxa4 Nc5 17.Qc4+ Qd5 18.Ra5 Bxf3 19.Rxc5 Qxc4 20.Bxc4+ Kh8 21.gxf3 Rab8 22.Rd1 Rxb2 23.Rxc7 g5 24.Rdd7 Rfb8 25.Rxg7 gxh4 26.Rxh7# 1-0

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop outside 4”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 Bf5 4.e3 e6 5.c3 c5 6.Bxb8 Qxb8 7.Bb5+ Kd8 8.O-O a6 9.Bd3 Bxd3 10.Qxd3 c4 11.Qe2 Bd6 12.Nbd2 Ke7 13.e4 dxe4 14.Nxe4 Nxe4 15.Qxe4 g6 16.d5 e5 17.Nxe5 Bxe5 18.f4 f6 19.Rae1 Re8 20.fxe5 Kf7 21.Qh4 Kg8 22.exf6 Qc7 23.Rxe8+ Rxe8 24.f7+ *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop outside 5”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 Bf5 4.e3 e6 5.Be2 Ne4 6.Nfd2 Nxd2 7.Nxd2 Nd7 8.O-O Nf6 9.c4 c6 10.c5 Be7 11.a4 a5 12.Nf3 Ne4 13.h3 h6 14.Ne5 f6 15.Bh5+ Kf8 16.Nf7 Qd7 17.Nxh8 g5 18.Bh2 Kg7 19.g4 Bxg4 20.hxg4 f5 21.Ng6 Nf6 22.Ne5 Qd8 23.gxf5 exf5 24.Bg6 Ne4 25.Nf7 Qd7 26.Qh5 Rf8 27.Qxh6+ Kf6 28.Bh5# 1-0

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop outside 6”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 Bf5 4.e3 e6 5.c3 h6 6.Nbd2 Nh5 7.Be5 f6 8.Nh4 g6 9.Bg3 Ng7 10.Qb3 Qc8 11.c4 c6 12.Rc1 Qd7 13.Be2 Be7 14.O-O g5 15.Nxf5 Nxf5 16.Bh5+ Kf8 17.cxd5 exd5 18.Bg4 b6 19.Qd3 Kg7 20.Bxf5 Qd8 21.h4 Bd6 22.e4 Bxg3 23.Qxg3 Re8 24.Rfe1 dxe4 25.Nxe4 Qd5 26.Qc7+ Kf8 27.Nxf6 Qf7 28.Rxe8+ Kg7 29.Nh5# 1-0

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “both fianchiato 4”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 g6 4.h3 Bg7 5.e3 O-O 6.Bd3 b6 7.Nbd2 Bb7 8.c3 Ne4 9.h4 h6 10.Ne5 Nd7 11.Nxd7 Qxd7 12.O-O Rac8 13.a4 a5 14.Nxe4 dxe4 15.Bb5 Qd8 16.Qg4 Kh7 17.Rab1 f5 18.Qg3 e6 19.b4 axb4 20.cxb4 Rf7 21.Rfc1 Bf6 22.a5 Bxh4 23.Qh2 Bg5 24.a6 Ba8 25.Bxg5 Qxg5 26.Qe5 Qf6 27.Qxf6 Rxf6 28.Bc6 Rf7 29.Rc4 Kg7 30.b5 Kf6 31.Rbc1 Bxc6 32.Rxc6 Rd7 33.Rxb6 Ke7 34.Rb7 Kd8 35.a7 Ke7 36.Rb8 Rdd8 37.Rxc8 Rxc8 38.b6 Kd7 39.b7 *

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “both fianchiato 5”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 g6 4.h3 Bg7 5.e3 O-O 6.Bd3 b6 7.O-O Bb7 8.c3 a5 9.Qc2 Ba6 10.Bxa6 Nxa6 11.Nbd2 c5 12.Rfe1 Qc8 13.Rad1 e6 14.e4 dxe4 15.Nxe4 Nd5 16.Bg3 b5 17.Bd6 Re8 18.dxc5 f5 19.Neg5 Nxc5 20.Bxc5 Qxc5 21.Nxe6 Qc6 22.Qb3 Rxe6 23.Rxe6 Qxe6 24.Rxd5 Kh8 25.Rd8+ Rxd8 26.Qxe6 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “both fianchiato 6”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 g6 4.h3 Bg7 5.e3 O-O 6.Bd3 b6 7.O-O Bb7 8.c3 Nbd7 9.Qc2 Ne4 10.c4 Nef6 11.Nbd2 e6 12.b4 Rc8 13.c5 Ba8 14.c6 Nb8 15.b5 a6 16.a4 Qe7 17.a5 axb5 18.Bxb5 Qe8 19.Ne5 Nh5 20.axb6 Bxe5 21.b7 Bxb7 22.cxb7 Qd8 23.bxc8=Q Qxc8 24.Bxe5 f6 25.Bxc7 Rf7 26.Rfc1 Qf8 27.Ra8 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan 4”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.g4 Bg6 5.h4 h5 6.g5 e6 7.Bg2 c5 8.c3 Nc6 9.Be3 Qb6 10.Qb3 cxd4 11.cxd4 Nb4 12.Na3 Nd3+ 13.Kf1 Qxb3 14.axb3 a6 15.Ne2 Rc8 16.Bf3 Ne7 17.Kg2 Nxb2 18.Rhc1 Rxc1 19.Rxc1 Nf5 20.Nc3 Nd3 21.Ra1 Bxa3 22.Rxa3 Ne1+ 23.Kf1 Nxf3 24.Ke2 N5xd4+ 25.Bxd4 Nxd4+ 26.Kf1 Kd7 27.Na4 Kc6 28.b4 Kb5 29.Nb2 Rc8 30.Ra1 Nf3 31.Nd1 Bd3+ 32.Kg2 Nxh4+ 33.Kg3 Nf5+ *

[/pgn]

 

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan 5”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.g4 Bg6 5.h4 h5 6.g5 e6 7.Bd3 Ne7 8.Bxg6 Nxg6 9.c3 c5 10.Be3 Nc6 11.Nf3 Qb6 12.Qc2 Rc8 13.Qb3 Qa6 14.Nbd2 cxd4 15.cxd4 Nb4 16.Kd1 Nd3 17.a3 Ngf4 18.Ng1 Rc6 19.Rh2 Rb6 20.Qc2 Nxb2+ 21.Kc1 Nfd3+ 22.Kb1 Rc6 23.Qb3 Rc1+ 24.Ka2 Bxa3 25.Rxc1 Nxc1+ *

[/pgn]

 

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan 6”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.g4 Bg6 5.h4 h5 6.e6 hxg4 7.Qxg4 Nf6 8.exf7+ Bxf7 9.Qg2 c5 10.Nf3 cxd4 11.Bb5+ Nbd7 12.Nxd4 e5 13.Nb3 Qb6 14.Bxd7+ Nxd7 15.Qg3 Rc8 16.c3 Qb5 17.N1d2 Bh5 18.Qe3 Be7 19.f3 O-O 20.a4 Qa6 21.Rh3 Qg6 22.Nf1 Qe6 23.Rg3 Bxh4 24.Nbd2 Nc5 25.Kd1 Qf5 26.Rg2 Nb3 27.Ra3 d4 28.Qe4 Qxe4 29.Nxe4 Bxf3+ 30.Kc2 Bxe4+ 31.Kxb3 Bxg2 32.Nd2 Rf2 33.Ka2 Bd5+ 34.Ka1 Bg5 35.c4 Bxc4 36.Nxc4 Bxc1 *

[/pgn]

 

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “catalan 4”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 Bf5 4.Bg2 h6 5.O-O e6 6.Ne5 Nbd7 7.Nd2 Bd6 8.Ndf3 O-O 9.Bf4 Nb6 10.c3 g5 11.Bd2 c6 12.a4 a5 13.h3 Ne4 14.g4 Bh7 15.Qc1 f6 16.Nd3 e5 17.dxe5 Nxd2 18.Qxd2 Nc4 19.Qc1 fxe5 20.b3 e4 21.bxc4 exf3 22.Bxf3 Bxd3 23.exd3 Rxf3 24.Kg2 Qf6 25.Qd1 Rf8 26.cxd5 Qe5 27.Qxf3 Qh2# 0-1

[/pgn]

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “catalan 5”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 Bf5 4.Bg2 h6 5.O-O e6 6.Bf4 g5 7.Be5 Bg7 8.Nbd2 O-O 9.c3 Nbd7 10.h3 a5 11.a4 Nxe5 12.Nxe5 c6 13.g4 Bh7 14.f4 gxf4 15.Rxf4 Qc7 16.Qf1 Nd7 17.Nxd7 Qxd7 18.e4 e5 19.dxe5 Bxe5 20.Rf2 Bc7 21.exd5 Qd6 22.Bh1 Bb6 23.Qg2 cxd5 24.Kf1 Bd3+ 25.Ke1 Rfe8+ 26.Kd1 Qe6 27.Nf3 d4 28.Kd2 dxc3+ 29.bxc3 Qb3 30.Kxd3 Rad8+ 31.Nd4 Rxd4# 0-1

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “catalan 6”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 Bf5 4.Bg2 h6 5.O-O e6 6.Re1 Nc6 7.c3 Be7 8.Nbd2 O-O 9.Ne5 Nxe5 10.dxe5 Ng4 11.Nf3 Bc5 12.Rf1 Be4 13.h3 Bxf3 14.hxg4 Bxg4 15.Qc2 c6 16.e4 d4 17.f3 d3+ *

[/pgn]

 

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “white king indian 4”]

1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Bf5 4.O-O h6 5.d3 e6 6.Nbd2 Bc5 7.Qe1 c6 8.e4 Bh7 9.exd5 cxd5 10.Nb3 Bd6 11.Be3 Nc6 12.Qd2 e5 13.c3 O-O 14.h3 Rc8 15.d4 e4 16.Nh2 Bf5 17.g4 Qc7 18.gxf5 Bxh2+ 19.Kh1 Ne7 20.f4 Bg3 21.Rg1 Nxf5 22.Bf1 Nh5 23.Be2 Nxe3 24.Qxe3 Bxf4 25.Qf2 Ng3+ 26.Kg2 g5 27.Rad1 f5 28.Rge1 Bd6 29.Bf1 f4 30.Nc1 f3+ 31.Kg1 Nxf1 32.Rxf1 Bg3 33.Qd2 Qd7 34.Rf2 Bxf2+ 35.Qxf2 Qxh3 36.Qh2 f2+ 37.Kh1 f1=Q+ *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “white king indian 5”]

1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Bf5 4.O-O h6 5.d3 e6 6.Nbd2 Bc5 7.c3 c6 8.Re1 Bb6 9.e4 Bg6 10.h3 dxe4 11.Nxe4 Nxe4 12.dxe4 Qxd1 13.Rxd1 Bxe4 14.Bf4 Bd5 15.Nd4 Ke7 16.Rd2 Rd8 17.Rad1 Na6 18.b4 g5 19.Be3 Nc7 20.a4 Bxg2 21.Kxg2 Nd5 22.Rc1 e5 23.Nf5+ Kf6 24.Bxb6 axb6 25.Nxh6 Ne3+ 26.fxe3 Rxd2+ 27.Kf3 Kg6 28.Ng4 e4+ 29.Kxe4 f5+ *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “white king indian 6”]

1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Bf5 4.O-O h6 5.d3 e6 6.Nbd2 Bc5 7.Ne5 O-O 8.e4 Bh7 9.exd5 exd5 10.Nb3 Bd6 11.d4 c6 12.c3 Qc7 13.Re1 Re8 14.f4 Nbd7 15.Bd2 Nb6 16.Nc1 Ne4 17.Bxe4 Bxe4 18.Ned3 Nc4 19.b3 Na3 20.Nf2 Bc2 21.Qf3 Nb1 22.Re2 Re7 23.Ncd3 Rae8 24.Rxe7 Qxe7 25.Bc1 Nxc3 26.Bd2 Ne2+ 27.Kg2 Nxd4 28.Qg4 Bxd3 29.Nxd3 Qe4+ 30.Kg1 Nf3+ 31.Kf2 Qe2# 0-1

[/pgn]

 

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “queen gambit 4”]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 Qb6 5.e3 Bf5 6.Be2 e6 7.O-O h6 8.Re1 Nbd7 9.b3 Bb4 10.Bd2 Be7 11.Na4 Qc7 12.Bc3 O-O 13.h3 Ne4 14.Bd3 Rfb8 15.Bb2 dxc4 16.bxc4 b5 17.cxb5 cxb5 18.Rc1 Qa5 19.Nc5 Nexc5 20.dxc5 Bxd3 21.Qxd3 Nxc5 22.Qb1 Rd8 23.Nd4 Qb6 24.Ba3 Rab8 25.Bxc5 Bxc5 26.Nb3 Ba3 27.Rcd1 a6 28.Rxd8+ Rxd8 29.Rd1 Rxd1+ 30.Qxd1 Qc7 31.Qd2 g6 32.Nd4 Be7 33.Qd1 Qc4 34.Qb3 Qc1+ 35.Kh2 Kg7 36.a4 b4 37.a5 Qa3 38.Qxa3 bxa3 39.Nb3 a2 40.Kg1 Bf6 41.Kf1 a1=Q+ 42.Nxa1 Bxa1 43.Ke2 Bc3 44.Kd3 Bxa5 45.Kc4 Be1 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “queen gambit 5”]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Bf4 Qb6 5.Qd2 Bf5 6.e3 e6 7.c5 Qd8 8.Bd3 Bxd3 9.Qxd3 b6 10.b4 a5 11.b5 bxc5 12.bxc6 Nxc6 13.Nf3 c4 14.Qd1 Bb4 15.Qc2 Ne4 16.O-O Bxc3 17.Rab1 O-O 18.Rb7 Nb4 19.Qa4 Nd3 20.Rfb1 Nexf2 21.Bg3 Ne4 22.Rd7 Qf6 23.Rbb7 Qh6 24.Qc2 Qxe3+ 25.Kh1 Be1 26.Nxe1 Nef2+ 27.Kg1 Qxe1# 0-1

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “queen gambit 6”]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Ne4 5.Nxe4 dxe4 6.Qd2 f6 7.Bf4 e5 8.dxe5 Qxd2+ 9.Kxd2 Bb4+ 10.Kc2 fxe5 11.Bxe5 O-O 12.Bg3 e3 13.Nf3 Bf5+ 14.Kb3 Bc5 15.Rd1 Na6 16.Nh4 Be6 17.a3 Rad8 18.Rd3 b5 19.Rxd8 bxc4+ 20.Kc3 Rxd8 21.f4 Rd1 22.f5 Rc1# 0-1

[/pgn]

 

 

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan exchange 4”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Bd3 Nf6 5.c3 Bg4 6.Qb3 Qc7 7.Nd2 e6 8.Ngf3 Bh5 9.O-O Nc6 10.Re1 Bd6 11.h3 O-O 12.Qc2 Rac8 13.Qb1 Rfe8 14.Be2 e5 15.dxe5 Nxe5 16.Nd4 Bg6 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan exchange 5”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Nxf6+ Nxf6 7.Bd3 Bg4 8.c3 e6 9.Bg5 Qd5 10.Bxf6 Bxf3 11.Qxf3 Qxf3 12.gxf3 gxf6 13.Rg1 f5 14.Ke2 Bh6 15.Rg2 Ke7 16.Rag1 b5 17.a3 a5 18.Kd1 b4 19.axb4 axb4 20.Kc2 bxc3 21.Kxc3 Rhb8 22.b4 Ra3+ 23.Kc4 Bd2 24.Rb1 Rc3# 0-1

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “karokan exchange 6”]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Bd3 Ngf6 6.c3 Nxe4 7.Bxe4 e5 8.Nf3 exd4 9.Nxd4 Nf6 10.Qe2 Nxe4 11.Qxe4+ Qe7 12.Qxe7+ Bxe7 13.Bf4 Bd7 14.O-O c5 15.Nf3 f6 16.Rfe1 Kf7 17.Rad1 Bb5 18.c4 Bc6 19.Nd2 Rad8 20.Nb1 Rd4 21.Rxd4 cxd4 22.Rd1 g5 23.Bg3 Rd8 24.f3 d3 25.Nc3 f5 26.Kf1 g4 27.f4 h5 28.Bf2 b6 29.g3 Bf3 30.Rd2 Kg6 31.a3 Rd7 32.Nd1 Be2+ 33.Ke1 Bf3 34.Ne3 Bf6 35.Nd1 Be4 36.Be3 h4 37.Kf2 Rc7 38.b3 hxg3+ 39.hxg3 Rh7 40.Kf1 Rh1+ 41.Bg1 Rh3 42.Bf2 Kf7 43.Ne3 Rh1+ 44.Bg1 Bd4 45.Rh2 Rxh2 46.Bxh2 Bxe3 *

[/pgn]

 

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 7”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.Nbd2 Bd6 5.e3 Bxf4 6.exf4 Qd6 7.g3 b6 8.c3 Bb7 9.Bb5+ Nbd7 10.O-O O-O 11.Ne5 c6 12.Bd3 a6 13.g4 Rfc8 14.g5 Ne8 15.Bxh7+ Kxh7 16.Qh5+ Kg8 17.Qxf7+ Kh8 18.Ng6+ Kh7 19.Nf3 Nc7 20.Ne7 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 8”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.Nbd2 Bd6 5.e3 Bxf4 6.exf4 Qd6 7.g3 b6 8.c3 Bb7 9.Bd3 a6 10.O-O Nc6 11.Ne5 O-O 12.Re1 Nd7 13.b4 f6 14.Nxd7 Qxd7 15.a4 a5 16.b5 Na7 17.Qh5 g6 18.Qg4 Rae8 19.h4 Qf7 20.h5 Kg7 21.Nf3 Nc8 22.Nh4 f5 23.Qe2 Nd6 24.Nf3 Ne4 25.Kg2 Nxc3 26.Qe5+ Kg8 27.Ng5 Qd7 28.Rac1 Nxb5 29.axb5 Qd6 30.Rxc7 Qxe5 31.fxe5 Ba8 32.Nxh7 Rf7 33.Nf6+ Kf8 34.Nxe8 Kxe8 35.Rc8+ *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 9”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.Nbd2 Bd6 5.e3 Bxf4 6.exf4 Qd6 7.g3 b6 8.c3 Bb7 9.Bd3 a6 10.O-O Nc6 11.Ne5 O-O 12.Re1 Nd7 13.b4 f6 14.Nxd7 Qxd7 15.a4 a5 16.b5 Nd8 17.Qc2 h6 18.Nf3 Nf7 19.f5 Rae8 20.fxe6 Rxe6 21.Bh7+ Kh8 22.Rxe6 Qxe6 23.Nh4 f5 24.Ng6+ Kxh7 25.Nxf8+ *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 10”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.Nbd2 Bd6 5.e3 Bxf4 6.exf4 O-O 7.c3 c5 8.dxc5 a5 9.Nd4 Qc7 10.g3 Qxc5 11.N2f3 b6 12.Bb5 Ba6 13.a4 Bxb5 14.axb5 Nbd7 15.Ne5 Nxe5 16.fxe5 Nd7 17.f4 Qc7 18.O-O Nc5 19.Nc6 g6 20.Qe2 h5 21.Rfd1 Rfe8 22.c4 Nb3 23.cxd5 Nxa1 24.d6 Qd7 25.Rxa1 Rec8 26.Rc1 Rab8 27.Qe3 Rb7 28.Ne7+ *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 11”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.Nbd2 Bd6 5.e3 Bxf4 6.exf4 O-O 7.c3 c5 8.dxc5 a5 9.Nd4 Qc7 10.g3 Qxc5 11.N2f3 b6 12.Bb5 Ba6 13.a4 Nbd7 14.O-O Rfc8 15.Ne5 Qc7 16.Nec6 Kh8 17.f3 Qd6 18.Qe2 Bb7 19.Ne5 Kg8 20.Rfe1 g6 21.Qd2 h5 22.Nxg6 fxg6 23.Rxe6 Qf8 24.Bxd7 Nxd7 25.f5 Nf6 26.Qg5 *

[/pgn]

 

 

 

 

[pgn height=500 initialHalfmove=16 autoplayMode=none]

[Event “bishop in 12”]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.Nbd2 Bd6 5.e3 Bxf4 6.exf4 O-O 7.c3 c5 8.dxc5 a5 9.Nd4 Qc7 10.g3 Qxc5 11.N2f3 b6 12.Bb5 Ba6 13.a4 Nbd7 14.O-O Rfc8 15.Ne5 Qc7 16.Nec6 Kh8 17.f3 Qd6 18.Qe2 Bb7 19.Ne5 Kg8 20.Rfe1 g6 21.Qd2 Qc7 22.Nxd7 Nxd7 23.f5 gxf5 24.Bxd7 Qxd7 25.Qg5+ Kf8 26.Qf6 Kg8 27.Nxf5 exf5 28.Re7 Qxe7 29.Qxe7 Ba6 30.Qg5+ Kf8 31.Qxf5 Kg7 32.Qg5+ Kf8 33.Qf6 Kg8 34.Rd1 Bc4 35.Rd4 Kf8 36.Qd6+ Kg7 37.Rg4+ Kh8 38.Qf6# 1-0

[/pgn]

 

 

 

 

 

Posted on

petua paling pantas mengurangkan perut buncit dalam masa 24 jam bahagian 1

jika dilihat dalan negara malaysia secara keseluruhan bahawa sudah pasti kita dapat lihat ramai orang yang mengalami gejala perut buncit dan ini dikhususkan kepada kaum lelaki yang sudah berkahwin.

 

petua paling pantas mengurangkan perut buncit dalam masa 24 jam bahagian 1

ramai juga yang cuba untuk menghilangkan masalah perut buncit ini kerana ianya menggangu penampilan diri ketika berada di luar rumah ataupun di tempat kerja setiap hari. bukan itu sahaja malah jika ianya berterusan membuncit tanpa dikawal akan menyebabkan seluat dan pakaian tidak lagi muat untuk badan.bagi kaum wanita pula, masalah buncit sering terjadi ketika selepas hamil kerana berat badan meningkat secara mendadak tanpa deisedari oleh disebabkan kekurangan senaman atau pergerakan akibat daripada pantang.

kali ini kedai online akan tunjukakan beberapa cara yang pantas lagi cepat untuk menghilangkan masalah ini dalam masa 24 jam sahaja tetapi hanya mereka yang serius dan berdisiplin sahaja akan berhasil.

sila lihat senarai langkah yang terbaik di bawah:

 

menjauhi makanan yang tinggi dengan kandungan karbohidrat

jika terlampau banyak kuantiti karbohidrat yang diambil setiap hari tanpa melakukan aktiviti lasak untuk membakat semula tenaga yang dihasilkan di dalam badan menyebabkan buncit dengan cepat. oleh yang demikian, tidak digalakkan mengambil makanan karbohidrat pada waktu malam kerana metabolisma pada waktu malam hari tidak lah aktif seperti siang hari. lemak juga tidak dapat dibakar menyebabkan ianya terkumpul dan menyebabkan kegemukkan dengan pantas hanya beberapa hari sahaja. kurangkan makanan tersebut adalah langkah yang terbaik perlu diikuti.

 

makanan goreng dengan minyak tinggi lemak perlu dielakkan

ayat diatas bukan bermaksud tidak boleh lansung makanan goreng tetapi kurangkan kuantiti yang diambil supaya hanya cukup untuk kenyang dan menghilangkan rasa lapar dalam diri. disarankan menggunakan minyak yang berkualiti dengan tahap lemak yang rendah dan bukan tinggi dengan lemak tepu yang amat sukar diproses di dalam badan manusia. anda boleh gantikan makanan bergoreng dengan makanan atau lauk steam dan rebus. walaupun kurang sedap tetapi ianya memberikan keuntungan kesihatan pada badan anda.

 

jangan makan pada waktu larut malam ataupun sebelum tidur

masalah ini sering berlaku kepada mereka yang sering berborak dan melepak di kedai mamak sehingga waktu pagi. sudah pasti mereka akan makan di kedai mamak walaupun sudah jam 3 pagi dan apa yang berlaku adalah apabila pulang ke rumah terus tidur bersama dengan makanan yang masih belum sempat diproses di dalam badan. perut sudah pasti akan buncit kerana lemak makanan yang baru masuk ke dalam badan tidak dapat diproses secara normal. bagi pelajar universiti pula kebanyakkan akan makan maggi segera pada waktu malam ketika lapar tanpa menyedari bahan dalam mee segera adalah tidak sihat dan menggandungi banyak lemak dan kalori yang tinggi. jika betul-betul terlalu lapar, disarankan minum air milo dengan biskut kosong sekadar untuk menggurangkan lapar pada waktu malam. sila ambil masa 5 jam tanpa makan sebelum masuk tidur bagi memberi peluang makanan dalam badan dicerna dengan normal dan sempurna.

 

cukuplah sampai disini untuk bahagian satu…. nantikan esok pula untuk bahagian kedua…

 

anda perut buncit dan perlukan baju saiz lebih besar? jom lihat di kedai kami

——->>>> Kedaionlinemy (Klik Disini) <<<<<<——

tq

Posted on

tips paling mujarab menghilangkan penyakit batuk bahagia dua

sambungan daripada artikel sebelum ini, kini kita di bahagian kedua untuk sambungan tips atau cara menggurangkan kegatalan dalam tekak yang menyebabkan batuk semakin melampau.

tips paling mujarab menghilangkan penyakit batuk bahagia dua

sup panas ayam atau daging

ini adalah satu  petua yang sering digunakan oleh orang zaman nenek atuk kita di kampung kerana mudah dihidangkan. anda boleh pilih sama ada sup ayam atau daging tetapi sup yang dibuat perlulah tidak mempunyai terlalu berlemak. oleh yang demikian disyorkan sup ayam kerana lebih kurang lemak daripada daging lembu. sup ayam yang panas dan pedas mampu juga mencairkan kahak yang melekat dan ini telah terbukti melalui kajian di universiti dunia. jangan lupa sup tersebut perlulah panas dan tiup sebelum hirup.

coklat manis kurang campuran

maksudnya adalah coklat yang tidak terlalu banyak campuran warna ataupun apa-apa bahan yang boleh menyebabkan lebih teruk batuk seperti kacang dan pewarna cecair coklat. anda dicadangkan mengambil coklat yang segar dan berkualiti kerana bahan yang terdapat di dalam coklat koko mampu menggurangkan tekanan pada saraf yang menyebabkan batuk berterusan. coklat yang terbaik adalah coklat yang suhunya panas dan mencair dan mampu melegakan tekak yang gatal. jika tiada coklat di rumah ataupun jauh daripada kedai, milo juga boleh dijadikan salah satu coklat koko dengan meletakkan air panas bersama serbuk milo dalam kuantiti yang banyak. emmm sedapnya.

gula-gula mentos pedas

ramai yang akan mengambil gula-gula mentos ataupun gula hacks sebagai salah satu cara melegakan tekak yang mengatal di pejabat. gula-gula ini akan menghasilkan angin panas di dalam mulut dan tekak dan dalam masa yang sama dapat menggurangkan tekanan pada kulit dalam tekak yang semakin membengkak akibat batuk yang kuat dan berterusan. anda boleh cari di kedai runcit atau mamak sebelum masuk ke pejabat. dalam masa yang sama angin panas yang terhasil daripadanya dapat membuka ruangan pernafasan lebih luas dan selesa untuk sementara waktu.

tidur dan rehat

amat diperlukan oleh pesakit batuk kerana anti body dalam badan manusia akan lebih aktif melawan penyakit ketika kita sedang tidur dengan nyenyak tanpa sedar. jika tidak tidur, anti body dalam badan kurang aktif dan akhirnya proses penyembuhan terpaksa mengambil waktu masa yang lama. digalakkan cuti kerja satu hari dan rehat termasuk tidur pada siang hari sekurang-kurangnya lebih daripada 8 jam. apabila bangun sahaja sudah pasti cergas dan penyakit semakin hilang.

 

cukup sampai disini.. sambung bahagian ketiga esok….

 

anda pengemar membeli secara online? baju anda sudah terkoyak? kami jual banyak baju jaket..

lihat disini——>>  (Klik Disini)  <<—–

 

 

tq…

Posted on

10 tips petua melampau menghilangkan batuk pada masa kini bahagian satu

jika anda google sahaja susah pasti terlampau banyak tips yang tersenarai untuk menghilangkan penyakit batuk tetapi adakah anda pasti semua tersebut adalah mujarab ataupun dengan kata lain adakah petua tersebut amat sesuai diamalkan?

 

10 tips petua melampau menghilangkan batuk pada masa kini bahagian satu

selepas kami meneliti setiap petua yang tersenarai dalam setiap laman sesawang yang lain, kami mendapati terlampau banyak petua palsu yang telah ditulis dan hampir semua adalah lansung tidak akan memberikan kesan yang terbaik terhadap kesihatan anda. oleh itu kami sendiri akan senaraikan petua yang telah pasti mujarab yang boleh anda ikuti apabila diserang penyakit batuk. lihat senarai petua dibawah ini:

 

mandi dengan air panas

persoalannya pada suhu panas barapa yang diperlukan? jawapannya adalah cukuplah sekadar terasa panas dan kami cadangkan anda ambil air panas yang sedang mendidih campur dengan suku air suam supaya kepanasan dapat dijaga. air panas amatlah sesuai kerana telah diakui oleh doktor bahawa ianya boleh mencairkan kahak selsema yang gatal yang berada pada tekak anda yang menyebabkan kegatalan dan juga dapat mengembangkan otot saluran darah untuk lebih lancar.

 

minum teh dan madu

air teh adalah minuman yang pahit yang amat sesuai melawan penyakit gatal tekak. madu pula memang sudah diakui keberkesanannya dan memang terdapat banyak nutrien yang amat tinggi termasuk memberikan kesihatan tubuh badan. pada masa kini ramai orang suka menjadikan madu sebagai penganti pemanis gula yang amat merbahaya.oleh demikian dicadangkan anda mencampurkan madu dan teh supaya menjadi lebih manis dan lazat

 

kedai urut badan

tips ini amatlah sesuai bagi merekan yang dewasa dan selalu menghadapi masalah letih badan yang boleh menyebabkan masalah batuk. urut badan termasuk mengurut pada bahagian leher dan tengkok boleh mengurangkan penyakit batuk dan boleh menggeluarkan toksin kotor daripada badan dan yang paling penting pilihah rumah urut yang telah terbukti keberkesanannya dan dicadangkan untuk pergi ke rumah urut tradisional kerana urutan tradisional adalah lebih baik daripada urutan moden yang menggunakan mesin elektrik

 

kunyit dan cili padi

makanan berkuah ataupun sup yang pedas akibat campuran kunyit dan cili padi dalam masakan amat lah sesuai kepada mereka yang selsema dan batuk. keadaan panas dan pedas ketikan makan secara semulajadi akan mencairkan segala cecair kahak pada tengkok leher penyebab kegatalan dan seterusnya menggurangkan simptom. makanan yang dicadangkan adalah lauk masak cili padi pedas dan juga masakan makanan bergoreng yang dicampur dengan kunyit cili padi. sesetengah orang sudah pasti tidak tahan dengan pedas tetapi ini adalah salah satu ubat mujarab.

 

air kosong penapis air

semua orang sudah tahu bahawa dengan mengambil minuman air kosong dengan kuantiti yang banyak ibarat mencuci bahagian dalam badan dan membuang semua toksin kotor melalui air kencing. air kosong yang telah ditapis adalah paling mujarab (tidak termasuk air manis bergas). apabila semua toksin dapat dikeluarkan daripada badan, sudah pasti tiada lagi kuman yang melekat pada leher anda. walaupun penyakit batuk sudah berkurang, kuantiti air yang banyak amat diperlukan setiap hari jika anda mahu sentiasa sihat dan cergas. air yang banyak melancarkan peredaran darah termasuk pemikiran kecergasan semakin bertambah.

 

 

tamat bahagian satu……

 

 

ehh kami jual banyak barangan.. meh lah lihat… (Klik Disini)

 

Posted on

pengalaman lampu solar beli daripada kedai online

 

wah….

terbaik dan itulah kataku  selepas membeli sebuah peralatan solar di sebuah laman sesawang jual beli secara online iaitu www.kedaionlinemy.com .

aku beli satu buah lampu solar minggu lepas dan hari ini baru aku buka dan cuba  lampu unik ini,

aku beli sebabnya adalah lampu solar ini menggunakan tenaga solar yang dikumpulkan daripada cahaya matahari dan tidak memerlukan bateri.

wah sedap bunyinya kan? mestilah sedap didengar kerana menjimatkan wang poket anda.

paling penting saiznya yang kecil dan mini bermaksud tidak terlalu besar dan mudah dibawa,

aku ni jenis malas untuk gantikan bateri, oleh sebab itu lebih baik aku gunakan saja lampu jenis solar dan ini lebih baik

paling hebat untuk barangan ini adalah ianya tidak memerlukan wayar untuk berfungsi hahaha

so korang boleh letak dimana sahaja.

hebat

Posted on

beg sangkut kerusi kereta saiz besar

beg sangkut kerusi kereta saiz besar
RM 46
The most important feature of this product is the large storage space. You can store your magazines, CD, Tissue Box, drinks in   it.
-The main compartment is made of special insulation material, enjoy a good performance and stability quality.
-Other features: wonderful design and workmanship, Convenient installation, Wear-proof, long holding time. The tissues
 beg sangkut kerusi kereta saiz besar
Posted on

beg online murah malaysia

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

Kala seseorang cuba memikat
namun anda masih belum
bersedia untuk mempunyai  beg online murah malaysia

beg online murah malaysia

sebarang hubungan serius,
jangan takut berkata ‘Tioakl”,
Menerima atau menolak
huluran cinta seseorang
adalah hak individu.
baik anda menolak daripada
menerima dalam keadaan separuh hati

kerana ini boleh mendatangkan rasa
beg online murah malaysia sakit hati si dia pada kemudian hari.
Jika belum bersedia, berterus-terang

sahaja supaya tidak mendatangkan masalah
nanti.

Anda berhak menerima atau menolak
hubungan yang cuba dihulurkan. Pun begitu,
cara anda menolak hendaklah secara berhemah
dan jangan memalukan mana-mana pihak.

Hati boleh berubah. Mungkin pad a hari ini
anda berasa tidak suka kepadanya dan belum
bersedia untuk sebarang hubungan. Tidak
mustahil esok lusa tiba-tiba anda menyukai si dla
dan mahu berkawan dengannya.

Tolak Dengan
Cara Baik

Jangan menolak huluran
perhubungan seseorang secara
kasar sehingga memalukan si
dla. Tolak dengan cara baik dan
terangkan sebab anda menolak.
beg online murah malaysia Misalnya kerana anda mahu beri
tumpuan kepada pembelajaran
atau fokus kepada kerjaya
terlebih dahulu.

Menolak huluran cinta
seseorang nampak mudah
namun kesannya cukup besar.
Jika si dia boleh terima, tiada
masalah. Namun jika si dia
tidak boleh terima penolakan,
pelbagai perkara buruk boleh
berlaku.

Walaupun berani berkata
tidak, namun anda masih perlu
berhati-hati. Soal hati bukannya
mudah. Anda perlu berfikir kesan
buruk dan baiknya juga.

Minta Tempoh

Lebih manis jika anda meminta tempoh
daripada si dla. Sepanjang masa itu, anda boleh
mendirikan solat istikharah untuk mendapatkan
petunjuk.

Fikirkan juga si dia yang menghulurkan
hubungan itu. Jika orangnya baik, beriman dan
daripada keluarga yang balk-balk tentunya dia tidak
beg online murah malaysia semudah itu mahu memulakan perhubungan itu.
Pasti dia sudah berfikir panjang dan serius berkawan
untuk berkahwin.

Jika begitu, lebih baik beritahu ibu bapa

anda. Biarkan mereka yang menjalankan tindakan
selanjutnya.

Libatkan Orang Tua

Ibu dan bapa perlu tahu apa jua yang berlaku
pada anda. Jangan sembunyikan apa-apa
daripada pengetahuan ibu bapa. Jika ada yang
menghulurkan cinta, jelaskan kepada keluarga
supaya mereka tahu.

Ini kerana jika anda menolak perhubungan itu,
ibu bapa anda boleh bersedia dengan sebarang
kemungkinan yang berlaku. Zaman sekarang apa
beg online murah malaysia sahaja boleh terjadi tanpa diduga.

 

Posted on

kedai Harga Borong online

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

apa mentua saya seorang
yang legas namun penyayang.
Dia bersikap terbuka dan  kedai Harga Borong online

kedai Harga Borong online

menyambut baik hasrat saya
untuk mengahwini Abot. Pad a
ketika itu, saya semakin rapat dengan Abot. Kami
serasi dan selesa bersama.

“Alhamdulillah, hubungan kami mendapat
restu keluarga kedua-dua belah pihak. ltu yang
paling utama kerana bagi kami perkahwinan

bukan sekadar dua orang insan sahaja tetapi

turut melibatkan keluarga. Selepas mencapai kata
sepakat kami mendirikan perkahwinan pada tahun
1999.

“Hubungan saya bersama keluarga Abot juga
sangat akrab. kedai Harga Borong online Saya menganggap mereka seperti
ibu dan ayah say a sendiri, tiada bezanya daripada
layanan dan kasih sayang. Saya gembira ditemukan
jodoh dengan Abot kerana dia wanita baik dan
dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan
nilai murni serta didikan agama. Latar belakang ini
menjadikan Abot bijak membawa diri dan menjaga
maruah keluarga,” ujarnya.

Selepas mendirikan rumah tangga. Jae dan
Abot rnengakui dugaan tetap ada tambahan pula
mereka berdua terlibat dalam bidang sent Namun
pasangan bahagia ini mengambil pendekatan
posltit

“Kami tidak biarkan perasaan negatif menguasai
diri. Sebagai manusia biasa memang saya akui
perasaan eemburu ada kala terdetik di hati. Tapl
saya tidak endahkan kerana saya tahu Abot tahu
batasnya sebagai isteri.

“Syukur kepada Allah kerana Abot isteri yang
baik. Biasalah hidup berumah tangga ada turun
naiknya namun kami lidak mudah melatah. Kami
selesaikan masalah dengan baik dan bineang dari
hati ke hat!

“Sepanjang hidup bersama, saya tidak pernah
menghalang Abot aktif dalam bidang seni. Begitu
juga dengan Abot yang kedai Harga Borong online memberi galakan dan kata­
kata semangat. Kami menyokong antara satu sama
lain sehinggalah klnl.” kata Jae.
Pesanan Bapa Mentua

Selama 16 tahun hidup bersama banyak
kenangan pahit manis yang dilalui oleh pasangan
lni. Antara dugaan yang terkesan di hati apabila
Abot disahkan menghidap tiroid pada tahun 2006.
Sebagai suami, Jae menjadi tulang belakang dalam
hidupAbot.

“Perkahwinan bukan semuanya indah, ada juga
ujian yang menguji ketabahan dan kekuatan minda
serta emosi. Dalam situasi yang sukar, saya sentiasa
terkenang nasi hat arwah bapa mentua saya.

“Katanya, lelaki perlu stabil emosi, minda

dan jiwa agar dapat mengawal keadaan serta
menangani masalah baik dalam pekerjaan. rumah
tangga mahupun urusan seharian. Tegasnya,

lelaki mempunyai kuasa kedai Harga Borong online menjatuhkan talak namun
jangan salah guna.

“Lelaki diberi amanah menjadi ketua keluarga
untuk menjaga isteri serta anak-anak. Inilah antara
pesanan arwah bapa mentua yang melekat di
fikiran dan terpahat kukuh di hati saya. Segala
teguran dan nasihatnya saya jadikan pedoman
untuk membina rumah tangga bahaqla” eerita
Jae.

Sementara itu, Abot mengakui amat terharu
dengan pengorbanan Jac ketika dirinya menderita
melawan penyakit tiroid. Katanya, saat itu bukan
saha]a fizikal yang mengalami kesakitan malah
emosinya terganggu.

“Dalam keadaan dtn yang sakit, saya tidak
dapat menjaga suami dan anak-anak dengan
baik. Jae seorang suami yang sangat baik dan
bertanggung jawab, dla mengambil alih tug as
saya mengurus keperluan anak-anak.

“Allah sahaja yang tahu betapa perilnya saya
berdepan dengan penyakit lnl, Memang ada
ketika saya menjadi lemah kedai Harga Borong online dan tidak bersemangat.
Di sinilah Jae memainkan peranan. Dia sentiasa
berada di sisi saya memberi kata-kata semangat
dan dorongan.

“Alhamdulillah, berkat usaha dan doa keluarga
saya membina kembali kekuatan dlr! Saya amat
bersyukur menemui penawar penyakit dan diberi
peluang oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini
bersama keluarga.

“Ujian terse but menjadikan saya insan yang
matang dan sentiasa bersyukur dengan nikmat
Allah. Hubungan saya bersama suami juga
semakin erat dan kami lebih menghargai antara
satu sama lain,” eerita Abot.

Air Tangan Suami Eratkan
Hubungan

Biasanya isteri yang sibuk memasak di dapur
menyediakan juadah untuk seis keluarga. Namun
lain pula kisahnya dengan Jae dan Abot. Tanpa
berselindung, Abot mengakui Jae mahir memasak
dan air tangannya digemari anak-anak.

“Berbanding saya Jae kedai Harga Borong online lagi kerap memasak.

Dia mempunyai kemahiran yang membuatkan
saya kagum. Masakan Jac memang enak sampai
saya dan anak-anakjatuh hati. Antara masakannya
yang saya paling suka adalah sambal dan kuetiau.

“Jac juga suami yang ringan tulang dan selalu
membantu saya melakukan kerja rumah. Kami
berkongsi tanggung jawab bersama dan berusaha

memberikan yang terbaik untuk
buah hati karni Dija, 14 dan Haja,
7,” katanya.

Seperti pasangan lain,

Jac dan Abot berharap agar
anak-anak mereka menjadi
insan berjaya di dunia dan
akhirat. Lantaran, sedari keeil
Jac dan Abot menerapkan
didikan agama dan pada masa
yang sama menitik beratkan
pendidikan formal.

“Saya dan Jae bersikap
terbuka dengan anak-anak,
malan kami juga kedai Harga Borong online memainkan
peranan sebagai teman mereka.
Kami memberi ruang dan
peluang kepada anak-anak
menyuarakan isi hati serta
pandangan mereka.

“Namun dalam keterbukaan
itu, kami tetap tegas

bertempat untuk mendidik

dan mendisiplinkan mereka.
Alhamdulillah, seta kat ini anak­
anak tidak banyak kerenah.
Pantang ada masa terluang,
kami akan berslar-slar. Namun
kebanyakan masa, kami
sebenarnya suka bersantai di
rumah,” uar Abot.1Wr’

“Saya amat
bersyukur
menemui

penawar
penyakit

dan diberi
pelnang oleh
Allah untuk
menikmati
kehidupan
ini kedai Harga Borong online bersama
keluarga,’

 

 

 

 

Posted on

Pusat Borong paling popular

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

yang lumayan kerana jika dilihat, ada antara
pereka-pereka grafik Pusat Borong paling popular

Pusat Borong paling popular

yang tidak memiliki asas dalam
bidang grafik pun boleh mendapat kerja, inikan pula
yang belajar mengenainya. Apa yang pentingnya

di sini ialah kesungguhan kita mernpelajarl dan
mengaplikasikan segala ilmu yang telah ditimba
selama ini. Jangan eepat berputus asa berhenti di
separuh jalan Pusat Borong paling popular gara-gara tertekan dengan bebanan
tug as yang perlu diselesaikan.

Apa yang anda pelajari melalui kursus ini?

Sepanjang berada di dalam jurusan ini, saya
banyak belajar mengenai eara pengurusan masa
dan kaedah terbaik untuk membahagikan antara
emosi dan keperluan. Maklum sahajalah, setelah
bergelar pelajar grafik, saya bertanggungjawab
menyampaikan mesej yang dikehendaki dalam
bentuk visual supaya khalayak mudah memahami.
Pada masa yang sama, harus tahu bagaimana
pula hendak sesuaikan rekaan dengan kumpulan
sasar. Tidak bolehlah dilakukan sambillewa atau
kata orang ‘syok sendiri’ kerana setiap rekaan

yang dihasilkan mestilah rasional dan bukannya
dipengaruhi oleh ernest

Dalam sesetengah perkara pula, saya diminta
mengikut kehendak atau permintaan daripada
pelanggan. Tidak dinafikan, ada ketika saya
mungkin tidak bersetuju dengan eadangan mereka
tetapi tidak bolehlah ditolak mentah-mentah. Harus
fikirkan bagaimana Pusat Borong paling popular eara paling bijak untuk membuat
sebarang keputusan. Pada masa yang sama, titik
beratkan setiap rekaan yang dihasilkan perlu ada
maksud dan kesesuaiannya mencakupi dari sekeeil­
keeil rekaan hinggalah ke saiz yang lebih besar.

Bukan setakat itu sahaja, saya juga diajar eara
yang boleh dipraktikkan agar mampu bekerja
dengan he bat bersandarkan pada tempoh

masa yang diberikan. Ini kerana pelanggan atau
masyarakat tidak mahu tahu mengapa rekaan gaga I
disiapkan pada waktu yang sepatutnya sebaliknya
mereka hanya ingin lihat hasilnya sahaja.

Bagaimana pula penerimaan keluarga apabila
disuarakan untuk mengambil kursus rekaan
grafik ini.

Pada mulanya keluarga kurang bersetuju
dengan pilihan kursus saya ini. Pada pendapat
mereka, jurusan seni ini perlu banyak usaha dalam
konteks pelajaran dan pekerjaan. Sebenarnya
mereka bimbang kalau-kalau saya tidak mampu
bawa silibus yang telah ditetapkan malah pada
masa yang sama tidak mahu lihat saya susah. Walau
bagaimanapun, saya cuba buktikan apa yang
difikirkan itu salah sama sekali. Selepas melihat
peneapaian saya yang memuaskan, akhirnya
keluarga akur dengan Pusat Borong paling popular pilihan yang telah saya

buat ini, Lama-kelamaan, mereka semakin laham

dan mampu terima eita-eita saya. Sarangkali pad a
peringkat awal dahulu keluarga kurang pendedahan
mengenai bidang seni reka grafik ini. Jadi tidak
hairanlah sekiranya sambutan yang diberikan oleh
keluarga agak ham bar suatu masa dahulu.

Ketengahkan Identiti

Ada yang berpendapat, kursus grafik nampak
lebih ‘hebat’ sekiranya belajar di luar negara.
Pendapat anda sendiri bagaimana?

Ini adalah pendapat peribadi saya. Soleh
dikatakan, budaya kerja di Malaysia terutamanya
dalam bidang berkaitan seni ini, pelajar lulusan

luar negara lebih mendapat perhatian. Mungkin
kumpulan ini beranggapan bahawa lepasan luar
negara mampu bekerja dalam budaya yang berbeza
selain berkemampuan melontarkan idea-idea lebih
bernas dan berkualiti berbanding pelajar-pelajar
Malaysia. Usah begitu kerana ada ketika idea-

idea mereka (pelajar luar negara) terhad malah
bergantung Pusat Borong paling popular kepada persekitaran universiti atau kolej
masing-masing.

Pada saya, elemen utama
yang perlu ada pad a seseorang
adalah kemahiran kerana

setiap manusia mempunyai

gaya dan skil tersendiri.

Begitu juga dengan pereka
grafik. Ada identiti yang boleh
diketengahkan bagi menjadikan
mereka istimewa dan berbeza
dari yang lain. Agak jarang dilihat
seorang pereka grafik mahir
melakukan pelbagai kerja

Sebagai eontoh, mung kin
ada di antara mereka yang
hebat dalam bidang lukisan
tetapl lemah dalam rekaan. Ini
realitinya. Mudah eerita, sama
ada belajar di dalam mahupun
luar negara, pro dan kontranya
tetap ada. Mungkin pelajar
berpeluang ke sana disebabkan
mereka Pusat Borong paling popular mempunyai kemahiran

yang bag us dan mungkin
juga ada antaranya terdiri dari
keluarga berkemampuan.

Justeru, janganlah

menjadi terlalu tipikal dalam

hal ini kerana setiap manusia
dianugerahkan keistimewaan
yang berbeza-beza. Aspek yang
harus diberi lebih perhatian
adalah berkaitan kemampuan
mereka bekerja dengan rnasa.
mempunyai idea-idea bernas
dan berkualiti selain mampu
berfikir seeara kritikal dalam apa
jua keadaan mahupun situasi
Latar belakang belajar di luar
negara, Pusat Borong paling popular pada saya hanyalah
satu bonus buat mereka.

 

 

 

 

Posted on

Jual Beli Beg Murah

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

minggu sekali akan datang mengambil anak saya
untuk dibawa bersiar Jual Beli Beg Murah

Jual Beli Beg Murah

 

. Awal penceraian dahulu
saya memang takut anak-anak terkena tempias
perpisahan kami.

“Ketika itu mereka masih kecil tapi mereka banyak
bertanya, jadi say a terangkan situasi saya dan bekas
suami. Saya nyatakan bahawa kami tidak seperti
dahulu, tidak boleh tinggal sebumbung lagi. Saya
juga akan jelaskan punca perpisahan kami dan nyata
mereka memahami,” kata Pensyarah Pusat Pengajian
Pengurusan Hartanah, Fakulti Senibina, Perancangan
& Ukur UiTM dan juga Pengetua Kolej Anggerik

yang mengambil sikap terbuka menerangkan punca
perceraian bukan sahaja kepada anak tapi juga
kepada pelajar dan kawan-kawan bertanya.

Siti Hafsah mengambil jalan perdamaian dengan
bekas suami. Tidak ada dendam antara mereka,
masing-masing jelas dan faham penceraian yang
berlaku tidak akan menjejaskan hubungan sebagai
ibu bapa. Hal ini, memudahkan dirinya untuk
membesarkan anak-anak dengan adanya bekas
suami yang membantu dan memantau dari jauh.

Dia menjelaskan bahawa dia tidak merasa
seperti membesarkan anak-anak seorang diri. Bekas
suami melaksanakan tanggungjawab sebagai ayah
kepada anak-anaknya walau sudah berkahwin lain
dan mempunyai anak. Bukan sahaja menyediakan
kewangan untuk anak-anaknya, didikan dan nasi hat
sering disampaikan lewat telefon atau semasa
mereka berjumpa.

“Setiap kali cuti sekolah atau jika anak-anak
tinggal bersama ayah mereka saya tidak risau.
Hubungan ibu tiri dan anak-anak saya juga balk, Jika
saya ke luar negara, saya akan membelikan buah
tangan untuk mereka.

“Agar tidak menimbulkan salah faham, saya amat
menjaga hubungan dengan bekas suami. Hubungan
kami hanya berkisar kepada anak-anak. Kami sudah
berada zon yang berbeza, untuk itu saya lebih suka
guna SMS untuk menyampaikan sesuatu perihal
anak-anak, berbanding menelefon,”kata Siti Hafsah
yang tinggal bersama ibunya.

Bersikap Terbuka

Bergelar ibu tunggal paling dibimbangi adalah
stigma masyarakat yang sering memandang serong
status mereka. la tidak terkecuali dihadapi oleh

Siti Hafsah. Dua jawatan penting yang dipegang
memerlukan dia berhadapan dengan ramai orang
membuatkan sedikit sebanyak dia terpalit dengan
andaian dan persepsi tersendiri.

Berhadapan dengan keadaan ltu Siti Hafsah
lebih suka bersikap terbuka. Agar tidak menimbulkan
salah faham dia akan menjelaskan keadaan dirinya
kepada sesiapa bertanya. Namun, dia mengharapkan
sesiapa yang mengenali karakternya dapat
memahami bahawa dia seorang mudah mesra tetapi

tidak ada niat menggoda bila
berbaik dengan seseorang.

Kesibukan dengan jadual
kerja yang padat juga tidak
memungkinkan dia bersosial.
Amanah yang diberikan sebagai
ketua dilaksanakan penuh
tanggungjawab. Baginya hidup
ini perlu diterokai dan risiko harus
diharungi penuh kewibawaan.
Dalam masa yang sama dia perlu
memberi sumbangan kepada
agama, bangsa dan negara.

“Saya amat bersyukur
dikurniakan anak-anak yang
cerdik dan matang. Hidup saya
tidak sunyi dengan kehadiran
mereka. Walau membesarkan
mereka seorang diri, saya tidak
ada masalah. Saya anggap
mereka seperti kawan karib,
setiap apa yang terjadi akan
ceritakan kepada mereka. Tidak
ada rahsia. Cara ini mereka akan
tahu apa yang saya buat ada
sebab dan tujuannya.

“Untuk menjadi sahabat
mereka, sudah tentu saya harus
menjaga hati mereka. Dalam
membesarkan anak-anak pada
zaman teknologi canggih ini,
ibu bapa jangan mudah berkata
tidak atau melarang mereka

melakukan sesuatu. Lihat dan fahami terlebih
dahulu apa yang dibuat, jika tidak boleh atau salah,
terangkan sebab dan akibatnya. Mereka akan faham
dan tidak mudah memberontak,”jelasnya.

Hadiah Ilahi

Dalam kesibukan melaksanakan tanggungjawab
yang diamanahkan Siti Hafsah tahu keutamaannya
sebagai ibu. Selain menyediakan masa untuk anda
diajuga menggunakan kemudahan teknologi untuk
membantu anak-anak dalam pelajaran atau ketika
mereka memerlukan, walau berada di kejauhan. Dia
juga akan membawa anak jika terlibat dengan aktiviti
khidmat masyarakat universiti atau aktivlti NGO.
Menurutnya la membantu mendidik anak untuk lebih
bersyukur dengan apa yang ada.

Tuturwanita cekal ini sebelum mengakhiri bicara
bergelar ibu tunggal bukanlah satu dugaan tetapi
hadiah daripada Ilahi. la satu nikmat kepadanya
untuk memperbaiki dan mencapai impian diri. Oleh
itu. dia amat bersyukur punya kerjaya tetap dan tidak
berdepan masalah kewangan.

Berhadapan dengan status ibu tunggal dia
menasihati agarwanita senasib lebih berani
membina kehidupan lebih gemilang demi anak-anak.

“lbu tunggal harus mencari kemahiran seperti
membuat kek sebagai punca pendapat sampingan
terutama pada zaman ekonomi yang tidak menentu
lnl, Tapl wanita yang masih ada suami juga
disarankan untuk tidak terlalu bergantung kepada
pasangan. Cari ilmu dan kemahiran agar apabila
keadaan terdesak mereka boleh berdikari,” katanya.

 

Posted on

Jual Barang Bayi Online

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

dapat mengenyangkan perut
dengan aneka makanan serta  Jual Barang Bayi Online

Jual Barang Bayi Online

minuman yang kami sediakan.

‘Tapi kami tak nafikan
peringkat awal pembukaan

kafe ini sukar untuk menarik
pelanggan masuk. Mungkin
kerana kafe baru jadi orang yang
lalu-Ialang pun seperti teragak­
agak untuk mencuba. Sampaikan
ada pelanggan yang tanya,
adakah kafe kami ini halal Boleh
jadi pertanyaan itu kerana kami
menyediakan menu makanan
barat kepada pelanggan,”ujarnya.

Menyentuh tentang selok-elok perniagaan, kata
Husna dia dan suami banyak belajar daripada adik
yang turut membuka sebuah restoran. Dia yang
banyak memberi pandangan serta nasi hat tentang
apa yang perlu dan tidak dilakukan.

“Apa yang penting kami perlu pastikan makanan
yang dijual menepati cita rasa selatn suasana selesa.
Oleh kerana kebanyakan pelanggan terdiri daripada
pelajar maka sedikit sebanyak kami perlu adakan
kemudahan yang mereka inginkan termasuklah
ruang untuk berehat dan menyediakan makanan
serta minuman yang ringkas.

“Alhamdulillah, seta kat ini ramai yang berpuas
hati malah minta kami menambah lebih banyak
menu. Bagi tidak menghampakan maka kami
turutkan sahaja walaupun tidak secara drastik,” kata
ibu kepada Nadine, 3 dan Mmuhammad, 6 bulan.

Tanggungjawab Lebih Besar

Mempunyai bisnes sendiri pasti menyeronokkan.

Manakan tidak, kitalah majikan kita jugalah pekerja.
Selain itu kelebihan yang selalu disebut adalah tidak
perlu risau dengan masa kerana bebas untuk masuk
kerja pada waktu yang dlsukal Apabila diajukan
perkara tersebut kepada Husna, dia hanya tersenyum
sendiri. Kata Husna, sebenarnya tanggungjawab
yang dipikullebih besar apabila menjalankan
perniagaan sendiri.

“Mung kin ramai nampak yang manisnya

saha]a sedangkan yang berlaku sebaliknya cukup
mencabar. Lebih-lebih lagi berniaga makanan apatah
lagi orang baru seperti kami. Bagi memperkenalkan
produk yang diniagakan perlu banyak kesabaran.

“Tidak semestinya bila kale dibuka, ramai
pelanggan akan datang. Kami perlu banyak buat
promosi dan lakukan penambahbaikan dari sehari
ke sehari. Nampak rumit tetapi sekiranya dilakukan
bersungguh-sungguh dan ikhlas, insya-Allah,
manisnya pasti diperoleh.

“Pada masa yang sama saya tidak dinafikan
bahawa berniaga sendiri ini ada bagusnya. Tambahan
pula saya dianugerahkan dua orang cahaya mata
yang masih kecil dan semestinya memerlukan lebih
perhatian. Sebolehnya, saya cuba pulang awal ke
rumah di sebelah petang walaupun kafe tutup jam 10
malam.

“Begitu juga di hujung minggu, saya akan
luangkan banyak masa untuk mereka kerana suami
akan ambil alih kerja di kale. Sekali-sekala, apabila
ada kelapangan masa kami akan bawa anak-anak
keluar beriadah atau bercuti bagi merapatkan ikatan
silaturahim sedia ada, Justeru, alasan sibuk dengan
kerja memang tiada dalam hidup saya kerana
keluarga tetap di tangga pertama,” kata Husna yang
mendapat idea dekorasi kale melalui Internet dan
bahan bacaan.

Posted on

Permainan Kanak-Kanak Murah

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

Sangat kurang peniaga yang berani
menjual barangan silap mata, saya nampak Permainan Kanak-Kanak Murah

Permainan Kanak-Kanak Murah

Akhirnya saya mendapat idea menjual
barangan silap mata.

“Sangat kurang peniaga yang berani
menjual barangan silap mata, saya nampak
peluang begitu cerah. Sejak tahun 2000
saya bukan sahaja menjual barang ini malah
mendalami dunia magik kerana tidak ramai
yang mahir dalam bidang ini. Malah ahli
Permainan Kanak-Kanak Murah silap mata di Malaysia boleh dibilang dengan
jari,”katanya yang berniaga di Magic House
di Uptown Seksyen 25, Shah Alam.

Azaha tekad mahu menjadi ahli silap
mata profesional, dia yakin bidang ini
mempunyai masa depan yang cerah. Dia
kemudiannya mempelajari teknik dan helah
silap mata menerusi internet, buku dan DVD
ahli silap mata luar negara.

“Bukan mudah untuk melakukan helah
silap mata kerana ia memerlukan latihan
berterusan.

Kebanyakan mereka yang berrriinat
dengan magik hanya hangat-hangat tahi
ayam kerana lebih tertarik menggunakan
jalan singkat untuk meraih perhatian.
Biasanya golongan ini membeli prop yang
hebat bagi membantu mereka membuat
persembahan.

“Bidang ini memerlukan kesabaran
yang tinggi dan disiplin membuat latihan.
Kepantasan Permainan Kanak-Kanak Murah pergerakan dengan teknik
yang betul akan membuatkan persembahan
kelihatan ‘real’. Saya sendiri membuat

latihan setiap hari untuk menguasai teknik
silap mata,” ujar bapa kepada Nurul Adiani,
7, Nurul Adilawani, 5 dan Ahmad Syahmi,
10 bulan.

Isteri jadi pengkritik

Untuk menceburi bidang ini, Azaha
menegaskan ia harus dimulakan dengan
mempelajari asas silap mata bukannya terus
meniru aksi secara langsung. Antara as as
yang dimaksudkannya adalah memahirkan
diri dengan permainan ilusi menggunakan
daun terup.

“Kegemaran saya adalah daun terup
kerana ia boleh dijadikan modal pelbagai
helah silap mata. Selain mempelajari
teknik daripada helah ahli silap mata, saya
juga mencipta helah sendiri. Semua ini
boleh dilakukan jika kita rajin membuat
latihan,”ujarnya yang Permainan Kanak-Kanak Murah gemar melakukan
percubaan helah baru kepada penonton
yang tidak dikenali.

Minat mendalam terhadap bidang magik
mendorong Azaha menjadikan ahll silap
mata sebagai kerjaya tetap. Dia mendapat
sokongan padu daripada isterinya, Suriani
Abdullah. Ketika mula menceburkan diri

Sering berlatih agar persembahan berjaya.

dalam bidang magik, ramai yang sanqsi
dengan keputusan Azaha. Mereka tidak yakin
bidang ini dapat nienyara keluarga.

“Alhamdulillah, sehingga kini saya
memperoleh pendapatan lumayan dan
mampu menyara keluarga hasil berniaga
dan membuat persembahan silap mata. Jika
kita berusaha dan berdoa pasti usaha kita
membuahkan hasil,” katanya.

Kembara hingga ke China

Bukan mudah Permainan Kanak-Kanak Murah membuatkan penonton
terhibLir apatah lagi kagum dengan helah
silap mata yang dilakukan. Bagi memastikan
persembahannya berjaya, anak kelahiran
Kelantan ini membuat latihan secara
konsisten. Dia juga menjadikan isterinya
sebagai pengkritik tetap setiap kali membuat
persembahan.

“Isteri saya seorang yang teliti jadi saya
selalu membuat persembahan di depannya
agar dia dapat mengesan cacat cela. Jika
isteri dapat menghidu kesilapan, ertinya
persembahan saya gagal jadi saya perlu
lebih banyak berlatih sehingga persembahan
benar-benar hidup,” ujar Azaha yang sering
dijemput membuat persembahan di pelbagai
majlis.

Kegilaan terhadap dunia magik juga
membawa Azaha mengembara sehingga
ke negara China semata-rnata mahu
menyaksikan Permainan Kanak-Kanak Murah festival silap mata di pentas
antarabangsa. Azaha mengakui puas dapat
menyaksikan persembahan daripada ahli
silap mata terkenal,

“Festival ini mendapat tumpuan ramai
peminat silap mata, mereka akan berkumpul
menyaksikan persembahan. Selain itu,
kami juga berkongsi ilmu dan bertukar
pengalaman. la juga peluang terbaik untuk
saya melihat prop terkini dan mempelajari
teknik baru silap Permainan Kanak-Kanak Murah mata,” ujar Azaha yang
boleh dihubungi menerusi akaun Facebook,

 

 

 

 

Posted on

Barangan Elektronik Murah Borong

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

Melihat aksi ahli silap mota yang
mengeluarkon api daripada beg
duit atau mengapungkan meja di  Barangan Elektronik Murah Borong

Barangan Elektronik Murah Borong

Barangan Elektronik Murah Borong udara membuatkan ramai yang
terpukau. Mulut terlopong don
mota penonton tidak berkelip
menyaksikan persembahan ini.

Mreka benar-benar percaya
pa yang dilihat malah
amai di kalangan kita
akin ahli silap mata
ibantu oleh makhluk halus
untuk membuat persembahan. Begitulah
tanggapan yang diberikan sekian lama
kepada ahli silap mata.

Walaupun dilempar dengan pelbagai
tuduhan, Azaha Isa, 36 tetap meneruskan
kerjayanya sebagai ahli silap mata. Bapa
kepada tiga cahaya mata ini tidak cepat
melatah jauh sekali memarahi orang yang
menuduhnya menggunakan unsur mistik
ketika membuat persembahan.

“Sepanjang 12 tahun terlibat dalam
bidang ini, Barangan Elektronik Murah Borong tuduhan dilemparkan
kepada saya. Ada yang kata penipu
dan tidak kurang juga percaya saya
menggunakan unsur mistik ketika membuat
persembahan. Itu hanya andaian dan
tuduhan tidak berasas. Hakikatnya, silap
mata adalah helah dan teknik persembahan
yang hebat dengan bantuan’prop’. Tiada
langsung bantuan makhluk halus seperti
yang didakwa pihak tertentu.

“la sebenarnya bergantung pad a teknik
silap mata yang menjadikan persembahan
cemerlang depan penonton sehingga ada

Persembahan Azaha membuatkan penontan terkesima.

134 I September 2012

pihak tidak dapat menerima apa yang
dipertontonkan mengikut logik akal.

“Apabila tidak dapat memikirkan dari
sudut logik, maka sesetengah orang mula
mengaitkan persembahan silap mata
dengan unsur mistik. Hakikatnya ia sekadar
menggunakan teknik yang dilatih dan
kadangkala menggunakan prop yang tidak
dapat dikesan.

‘:Apa pun, saya tidak mudah berkecil
hati malah saya Barangan Elektronik Murah Borong cukup gembira apabila
peminat bertepuk tang an selepas
menyaksikan persembahan. Silap mata
bertujuan untuk menghiburkan penonton
bukannya menipu atau memperdayakan
mereka.

“Apabila ada yang kata saya guna unsur
mistik, saya hanya tersenyum. Itu tandanya
silap mata saya berjaya dilakukan dengan

baik sehingga penonton percaya saya
dibantu oleh sesuatu,” ujar Azaha yang lebih
dikenali dengan nama Pisyaer dalam dunia
silap mata.

Belajar daripada internet & DVD

Bercerita mengenai penglibatannya
dalam bidang silap mata, Azaha mengakui
selesa bekerja sendiri berbanding makan
gaji. Selepas menamatkan pengajian
peringkat Diploma Kejuruteraan Per­
hubungan (Elektronik) di Universiti Teknologi
Malaysia, Azaha berniaga secara kecil­
kecilan.

“Saya menjual Barangan Elektronik Murah Borong pelbagai jenis barang,
saya hanya mengikut trend apa yang
peniaga jual ketika itu. Namun persaingan
dalam perniagaan semakin sengit. Saya
fikir saya perlu menjual barang yang unik.

 

 

 

 

 

Posted on

Alatan Sukan Murah Online

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

Wanita ini memasang angan­
angan sejak keen ingin
menggapai kerjaya ini. Tarikannya Alatan Sukan Murah Online

Alatan Sukan Murah Online

uniform putih kemas yang
dlkenokon. Dia amat berharap
agar satu hari nanti dapat
menyarungnya. Nyata impian Siti
Nuriah Binti Elias terlaksana bila
kala ini dia sudah pun bergelar
jururawat sepenuh masa.

ejak menetapkan misi kariernya,
anak Alatan Sukan Murah Online ketiga daripada tujuh
beradik ini gigih mengatur
angkah meraihnya. Tamat
persekolahan dia mendaftarkan

diri di Tun Tan Cheng Lock College of
Nursing, Hospital Assunta sebagai seorang
pelajar jurusan kejururawatan.

Di kolej inilah Siti Nuriah mendalami
selok belok ilmu serta pengalaman sebelum
dia menukar status pelajar kepada jururawat.
Ujar gadis berusia 26 tahun ini, walaupun
ada segelintir kaum Hawa yang begitu takut
melihat darah sekali gus menolak kerjaya ini
namun dia pula sebaliknya.

“Saya memilih kerjaya jururawat kerana
saya sangat berrnlnat untuk
mendalami kerjaya ini. Bagi saya,
ia satu kerjaya yang Alatan Sukan Murah Online  mulia kerana
di sam ping bekerja kita juga turut
membantu para pesakit. Tambah
lagi dalam keluarga hanya saya
seorang sahaja yang menjadi
jururawat,” ujar anak kelahiran
batu Pahat ini.

Setelah menamatkan

pengajian kini dirinya berkhidmat
sambil menabur bakti di
bahagian kecemasan Pusat
Perubatan Sunway. Cerita
Nuriah, bertugas di bahagian
ini punya cabarannya yang
tersendiri.

… “Paling tersentuh
apabiJa ada pesakit yang
mengucapkan penghargaan
kepadajururawat atas
bantuan dan sumbengen
yang dihulurkan … ”

“Tapi ada Alatan Sukan Murah Online  juga perasaan sebaliknya
bila berdepan pesakit yang kritikal.
Kadang kala melihat semangat mereka
berjuang membuatkan saya berasa lebih
bersemangat untuk membantu,” kata Siti
Nuriah sambil memberitahu pengalaman
yang tak dapat dilupakan sepanjang menjadi
jururawat adalah ketika membantu pesakit
yang sedang bertarung nyawa.

“Ketika itu, para jururawat dan doktor
perlu senantiasa fokus dan

komitmen yang tinggi sernasa bekerja untuk
memastikan pesakit itu selamat,” ujarnya.

Tabur bakti pada masyarakat

Dalam menjalani kariernya Siti Nuriah
turut berpegang pada satu motivasi iaitu
sentiasa percaya pad a kelebihan kerjaya
jururawat yang sangat mulia kerana ia
membantu insan lain.

“Paling tersentuh apabila ada pesakit
yang mengucapkan penghargaan kepada
jururawat atas Alatan Sukan Murah Online  bantuan dan sumbangan
yang dihulurkan,” ujarnya yang berharap
dapat terus menabur bakti pada masyarakat
dan memberi khidmat terbaik pada pesakit.

Sebelum mengakhiri bicara, gadis ini
bersyukur kerana dikurniakan keluarga
yang sentiasa menyokong dan memahami
kerjayanya. Malah keluarga juga menurutnya
sentiasa menitipkan semangat pad a dirinya
agar terus tabah menempuh kerjaya ini.

‘Selalunya jika ada masalah,. saya
akan hubungi dan rujuk pad a keluarga.
Bagi saya, keluarga adalah terapi terbaik
ketika berdepan masalah. Ibu merupakan
pendengar yang setia dari tidak pernah
lelah mendengar rungutan, atau aduan
saya. Adik beradik yang lain pula sering kali
bertanyakan khabar mengenai kerjaya saya.
Semua ini membuatkan saya rasa bahagia
dan gembira untuk meneruskan karier ini,”
ungkapnya

perkhidmatan kepada pesakit. Ini kerana
bahagian kecemasan merupakan bahagian
yang terpenting dalam sesebuah organisasi
perubatan.

“Semestinya apabila diletakkan di
bahagian kecemasan, saya perlu ber­
hadapan pelbagai jenis pesakit yang ter­
utamanya yang dalam keadaan kritikal. Inilah
yang paling mencabar dan Alatan Sukan Murah Online apabila sudah
dapat membantu pesakit saya akan berasa
lega dan puas hati.

 

 

 

Posted on

Pusat Borong

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

pendidikan Lebih membanggakan lagi
pada tahun tersebut juga, buat pertama  Pusat Borong Malaysia Murah Online

Pusat Borong Malaysia Murah Online
kalinya saya mengajar subjek tersebut
kerana menggantikan guru bahasa yang
berpindah.

“Ternyata Pusat Borong Malaysia Murah Online pengalaman itu bukan
sanaja menaikkan rnotivasl saya
tetapi juga guru-guru lain di sekolah
termasuklah anak-anak murid. Masing­
masing menanamkan azam untuk
msruadlkan SMTAQ sebagai sekolah
yang berjaya bukan hanya kerana
akademiknya semata-mata tetapi
juga melahirkan generasi pelapis
ulama,” katanya yang turut tidak
dapat melupakan kenangan mencuit
hatinya.

SambUngnya, tidak lama dahulu
terdapat sekumpulan pelajar yang
cuba mewujudkan Anugerah Guru

Popular di Pusat Borong Malaysia Murah Online sekolah ketika sambutan

Hari Guru. Selama dua tahun

berturut-turut dia telah dianugerahkan
dengan anugerah tersebut, namun bagi tidak
menimbulkan ketidakselesaan di kalangan
guru dan pelajar di sekolah, anugerah
tersebut kini tidak lagi diwujudkan.

Selain mengajar, kreativiti guru juga diperlukan bagi
menghias persekitaran sekolah.

yang mudah. Terangnya ia adalah sebagai
usaha untuk melapangkan dada serta
memudahkan mereka untuk memahami
pelajaran yang disampaikan.

Selain itu, Siti Adilah juga mempunyai
cara tersendiri bagi memantapkan mutu
pengajaran di sekolah. Ujarnya dia perlu
sentiasa peka dengan arus perkembangan
teknologi pendidikan semasa di sam ping
sentiasa cuba Pusat Borong Malaysia Murah Online mempelbagaikan proses
pengajaran seperti menggunakan manfaat
Internet, rakaman video dan juga nyanyian
agar dapat menarik minat pelajar.

sekolahnya telah tersenarai di dalam
empat buah sekolah di Melaka yang layak
menerima Bai’ah di dalam keberhasilan
utama pendidikan NKRA.

“Penerimaan anugerah ini adalah
berdasarkan lonjakan prestasi di dalam
peperiksaan SPM dan PMR bagi tahun
terse but. Saya pula adalah salah seorang
guru yang terlibat secara langsung dalam
subjek Sejarah bagi peringkat PMR dan

Sekolah agama terbang tinggi Bahasa Melayu untuk pelajar-pelajar SPM.

Bercerita tentang pengalamannya, Siti “Walaupun menggalas tugas yang berat

Adilah memberitahu bahawa sepanjang dalam kedua-dua peperiksaan yang besar,

tempoh lapan tahun bergelar Pusat Borong Malaysia Murah Online pendidik namun berkat kesungguhan dan kerjasama

banyak pengalaman pahit man is yang guru-guru SMTAQ, sekolah agama yang

dilaluinya. Antara pengalaman manis dahulunya dipandang rendah, kini berjaya

yang paling tidak dapat dilupakan adalah mengorak langkah melebarkan sayapnya

ketika tahun 2010. Pada tahun tersebut, untuk terus terbang tinggi di pentas

Bersama guru-guru yang mengajar pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Tahfiz AI-Quran. Melaka.

Galas tiga jawatan serentak

Bagi guru yang mempunyai dua
cahaya mata lelaki dan seorang cahaya
mata perempuan ini, kerjaya perguruan
juga menuntut ban yak pengorbanan
darinya, lebih-Iebih lagi masa bekerja.
Meski masa bekerja guru seperti yang
diketahui tidak seperti mereka yang bekerja
pejabat, tetapi kebanyakan masanya juga
terpaksa mengorbankan masa bercuti bagi
mengadakan kelas-kelas ganti ataupun
kelas tambahan Pusat Borong Malaysia Murah Online untuk pelajar-pelajar.

“Saya akan sentiasa mengingatkan
diri saya bahawa saya mempunyai tiga
‘jawatan’ yang digalas serentak iaitu sebagai
guru. isteri dan juga ibu kepada anak-anak.
Justeru, saya perlu bijak membahagikan
masa saya agar tidak terabai salah satu
daripadanya. Sewaktu bekerja, saya akan
curahkan sepenuh komitmen kepada kerjaya
dan apabila pulang ke rumah keluarga akan
tetap mendapat sepenuh perhatian dan
tenaga.

“Setiap hari, saya akan bangun seawal
jam empat pagi untuk memasak sendiri
sara pan dan menu utama makan tengah
hari. Ini adalah kerana saya sentiasa
menginginkan anak-anak saya membesar
dengan air tangan saya sendiri. Saya mahu
anak-anak juga lebih dekat dengan saya,
sebagaimana Pusat Borong Malaysia Murah Online saya mahu pelajar-pelajar juga
dekat dengan saya. Memang meletihkan
tetapi amat membahagiakan,” akhiri Siti
Adilah.

 

 

 

Posted on

Pusat Borong Malaysia

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

terpaksa berhadapan
dehgan manusia yang
mempunyai pelbagai ragam dan kerenah Pusat Borong Malaysia

Pusat Borong Malaysia

gurulah yang paling
mencabar kerana guru

Sedangkan kerjaya lain lebih banyak
berhadapan dengan kertas dan mesin di
mana perkara sebegini tidak bertindak balas
Pusat Borong Malaysia spontan. Malah kerjaya guru juga menuntut
elemen mendidik, iaitu mendidik manusia
ke arah kebaikan. Sememangnya, bukan
mudah untuk melentur manusia ke arah
paksi perubahan sikap dan jati diri mulia.

“Justeru, amat penting bagi seseorang
guru mempunyai sifat penyayang dan
dedikasi. Nilai penyayang perlu ada kerana
dengan kasih sayang yang ada, kita akan
bertindak dengan lebih berhemah dan
berlemah-Iembut terhadap pelajar. Dedikasi
pula perlu ada kerana kerjaya ini menuntut .
banyak pengorbanan daripada aspek masa,
tenaga dan keluarga,” terang Siti Adilah Auni
Mohd Tahir, guru mata pelajaran Bahasa
Melayu dan sejarah bagi pelajar-pelajar
tingkatan 1, 2, 3 dan 4 di Sekolah Menengah
Tahfiz AI-Quran (SMTAQ), Pusat Borong Malaysia Chenderah, Jasin,
Melaka.

Guru berusia 30
tahun ini juga berkata,
kerjaya pendidik yang
diceburinya sejak lapan
tahun yang lalu juga
merupakan kerjaya yang
diminati sejak di bangku
sekolah lagi. Tambahan
dia juga merasakan
bahawa kerjaya pen­
didik begitu sinonim

dengan naluri dan perwatakannya yang
suka membantu orang lain serta mendidik
terutamanya kanak-kanak.

“Oleh kerana saya tidak mampu untuk
sentiasa beramal ibadah atau saya bukanlah
orang yang warak, saya percaya kerjaya
inilah kerjaya yang banyak pahala hinggakan
pahala tersebut tetap subur walaupun
saya telah disemadikan suatu hari nanti.
Maksudnya ialah, Pusat Borong Malaysia ilmu yang bermanfaat.
Lebih-Iebih lagi sekolah saya ini melahirkan
pelajar-pelajar yang hafaz al-Quran. Oleh itu,
saya berharap seandainya saya tiada lagi
nanti, generasi pelajar-pelajar inilah yang
akan mendoakan saya kelak,” tambahnya.

Amalan zikir mudah
mula pelajaran

Menurut Siti Adilah, Islam sentiasa
menggalakkan umatnya menyampaikan ilmu
walaupun sedikit. Lebih istimewanya kerjaya
sebagai pendidik itu sentiasa akan didoakan
oleh orang-orang mukmin selain ibu bapa
mereka di dalam solat.

Setiap kerjaya juga mempunyai
cabarannya dan bagi Siti Adilah, cabaran
sebagai seorang pendidik juga banyak.
Namun, dia Pusat Borong Malaysia sering mengingatkan dirinya
serta menganggap bahawa cabaran yang

Turut terlibat di dalam
aktiviti-aktiviti di sekolah.

datang itu adalah salah satu peluang
untuknya memperbaiki diri dan memajukan
prestasi kerjanya. Selebihnya, jauh di
sudut hati Siti Adilah menganggap bahawa
cabaran adalah tanda bahawa Allah amat
sayangkan dirinya.

“Saya percaya kerana Allah sayanglah
saya diuji. Jadi, saya tidak akan ralat atau
melatah dengan ujian. Saya cuba akan
mengatasinya sebaik mungkin. Masalah
pelajar juga antara yang tidak dapat
dleiakkan. Sebagai guru, saya mempunyai
pendekatan tersendiri bagi menangani
masalah berkaitan pelajar. Saya lebih suka
mendekati pelajar yang bermasalah.

“Biasanya saya suka bertindak sebagai
seorang ibu. Sebab itu, kadangkala
saya mengambil anak-anak murid yang
bermasalah sebagai anak angkat, atau
paling tidak Pusat Borong Malaysia pun mereka memanggil saya
ibu. Bagi saya, orang tua terutamanya ibu
adalah orang yang paling· rapat dengan
murid-murid serta paling dihormati. Jadi,
tiada salahnya seorang ibu itu menegur
anak-anak ke arah kebaikan,” ujarnya.

Bagi memudahkan sesi pengajaran
serta agar murid-murid mudah menerima
ilmu yang disampaikan, rutin harian yang
diamalkan Siti Adilah sebelum mengajar
adalah sesi bacaan ayat al-Quran dan zikir

Posted on

Jual Beg Murah Online Malaysia

:: Hey !!!!  JOM !!!! ::

::banyak barang jualan yang boleh dipilih::

::harga pun murah dan berpatutan::

::banyak barang unik yang sukar dijumpai::

::memang rugi jika tidak lihat::

|
|
|
V
V

::sila Pilih dan Klik dibawah::

|

|

|

V

V

www.kedaionlinemy.com (Klik Disini)

www.pusatborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.kedaiborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.barangborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.murahborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.jualborongmalaysia.com (Klik Disini)

www.beliborongmalaysia.com (Klik Disini)

|
|
|
|
V
V
sila abaikan setiap ayat dibawah ini

|
|
|
V
V

………………………………………………

………………………………………………

Jual Beg Murah Online Malaysia Semestinya setiap pasangan
yang telah mendirikan rumah
tangga menginginkan kehadiran

Jual Beg Murah Online Malaysia

Semestinya setiap pasangan
yang telah mendirikan rumah
tangga menginginkan kehadiran
cahaya mata. Maklumlah,
penyeri rumah tangga. Begitu
Jual Beg Murah Online Malaysia juga dengan kami. Setelah lapan
bulan perkahwinan barulah Allah
memberi rezeki.

Hndak dijadikan cerita,
ebulan dua perkahwinan,
kami tidaklah risau sangat
entang zuriat tetapi masuk
ahaja bulan ke enam,
perasaan bimbang menghantui, leblh-lebin
lagi suami. Semuanya kerana umurnya
yang semakin lanjut berbanding diriku.

Walaupun baru 29 tahun ketika itu
namun kerisauannya tetap ada. Munajat
dan doa kami akhirnya dimakbulkan. Bulan
keenam perkahwinan, aku tidak datang
haid sekali gus memberi perkhabaran
gembira bahawa aku telah mengandung.
Biarpun masih belum pasti tetapi aku
percaya itu adalah tanda yang pertama.

Masuk bulan ke tujuh perkahwinan,
barulah kami membuat pemeriksaan di
klinik. Benarlah seperti yang disangka
bahawa aku telah hamil tetapi yang
mengejutkan ialah kehamilanku tidak
normal seperti orang lain. Kata doktor
aku hamil luar rahim dan perlu menjalani
pembedahan segera. Jual Beg Murah Online Malaysia Jika tidak ia mungkin
mendatangkan bahaya.

Waktu itu aku baru 21 tahun jadi
pengetahuan mengenai kandungan
luar rahim memang tiada. Oi fikiran aku
bayangkan la adalah sesuatu yang biasa
jadi aku cuba elakkan diri dari dibedah
namun tindakanku itu mendapat tentangan
dari doktor.

Katanya janin mung kin pecah dan
boleh membawa kepada kematian.
Oalam masa yang sama, rahim juga perlu
dibuang dan menyebabkan aku tidak dapat
mengandung lagi selepas itu.

Terkesima aku mendengarnya. Segera
wajah suami kupandang dalam-dalam.
Betapa seriusnya masalah ini. Oalam
fikiran aku terbayangkan kos yang perlu
digunakan. Mana nak cari duit yang
banyak untuk pembedahan sedangkan
kami baru sahaja melangkah ke alam baru.

Kami juga inginkan anak. Tak
mampu rasanya untuk terima
berita sebegini dalam tempoh
yang cukup singkat. Setelah
berbincang dengan mendalam
maka kami Jual Beg Murah Online Malaysia putuskan untuk
merujuk kes ini ke Hospital
Besar Kuala Lumpur (HKL)
petang itu juga.

Berbekalkan surat dari
klinik swasta berkenaan,
kami bergegas ke sana
dengan harapan yang meng­
gunung tinggi. Tibanya di
hospital, aku diperiksa dan
kemudiannya dimasukkan
ke wad untuk rawatan selanjut-

nya. Aku menangis semahu-mahunya
lantaran takut dan sedih kerana tak mampu
lahirkan zuriat untuk suami.

Suami yang setia di SISI cuba
menenangkan keadaan dan memujuk
agar aku bersabar dan tabah dengan
dugaan. Petangnya, doktor melakukan
ujian imbasan di perutku dan mengambil
sampel urin. Oia juga mengarahkan aku
supaya berpuasa kerana esok pagi aku
akan dibedah.

Berita mengenai penderitaanku sampai
ke telinga ibu dan ayah. Mereka juga
datang melawat ku di hospital. Bertambah
sedihlah hati ini melihat wajah-wajah insan
kesayangan. Menjelang malam, seorang
jururawat menghampiri Jual Beg Murah Online Malaysia dan menyuruhku
berbuka puasa. Pelik juga dengan
arahannya sedangkan esok pagi aku akan
dibedah. Mengapa perlu berbuka pula.
Katanya, pemeriksaan rapi telah dijalankan
dan keputusannya negatif.

Aku tidak mengandung, kerana itu
aku tidak perlu dibedah. Betapa syukur­
nya hati ini dengan berita yang cukup
menggembirakan. Pelik juga, bagaimana
klinik swasta itu mengatakan aku mengan­
dung luar rahim sedangkan hospital
sebaliknya.

Aku dibenarkan keluar dari hospital
keesokan harinya. Oengan wajah gembira
dan puas, aku melangkah keluar dengan
semangat yang baru. Sebulan kemudian,
aku mengalami simptom muntah-muntah.
Bimbang dengan keadaan yang berlaku,
aku membeli alat ujian kehamilan di
farmasi berdekatan. Keputusannya positif

tetapi aku masih belum pasti dengan

Jual Beg Murah Online Malaysia apa yang berlaku lantas pemeriksaan
selanjutnya dilakukan di klinik berdekatan.
Alhamdulillah, aku benar-benar hamil kali
ini. Bahagianya hanya Allah yang tahu.
Rupa-rupanya ada nikmat di sebalik ujian
yang pernah diberikan dahulu.

Biarpun kandunganku sudah genap
sembi Ian bulan tetapi aku masih kuat
untuk membeli-belah. Setelah penat, kami
berhenti berehat dan makan di sebuah
restoran makanan segera. Sedang asyik
makan dan berborak, tiba-tiba perutku
berasa sakit-sakit. Tiba-tiba, terasa seperti
ada sesuatu yang meletup di bahagian ari­
ari hingga mengeluarkan banyak air.

Aku segera memberitahu keadaan itu
pada suami tetapi dia mengatakan aku
terbuang air kecil. Memanglah aku minum
ban yak tetapi tidaklah sampai tak mampu
mengawal pembuangan air kecil.

Suami mulai panik dengan apa yang
berlaku lantas menyuruh suami memnadu
ke rumah untuk mengambil kelengkapan
bersalin. Hairan juga, tarikh yang diberi
masih jauh tetapi tanda-tandanya keluar
awal.

Aku disuruh berehat sementara

menunggu pintu rahim Jual Beg Murah Online Malaysia terbuka. Malam
itu, aku tidak dapat tidur langsung kerana
menahan sakit. Orang yang masuk
kemudian sudah bersalin tetapi aku masih
lagi menunggu.

Sekitar jam 6.03 pagi tang gal 18 Mac
1997, aku selamat melahirkan seorang
bayi lelaki yang come I seberat 2.7
kilogram. Syukurlah kerana akhirnya kami
dikurniakan zuriat juga. Moga kesemua
anak-anakku menjadi insan-insan yang
beriman dan berjaya di dunia mahupun
akhirat. _